User Tools

Site Tools


0115--al-jmailla-gi

Al Jmail là một thành phố của Libya. Thành phố Al Jmail có diện tích  km², dân số thời điểm năm 2006 là 39.344 người. Đây là thành phố lớn thứ 20 tại Libya.

Bản mẫu:Thành phố Lybia

0115--al-jmailla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)