User Tools

Site Tools


0115--al-jmailla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0115--al-jmailla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Al Jmail</​b>​ là một thành phố của Libya. Thành phố Al Jmail có diện tích  km², dân số thời điểm năm 2006 là 39.344 người. Đây là thành phố lớn thứ 20 tại Libya.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Thành phố Lybia
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Libya.svg/​30px-Flag_of_Libya.svg.png"​ width="​30"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Libya.svg/​45px-Flag_of_Libya.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Libya.svg/​60px-Flag_of_Libya.svg.png 2x" data-file-width="​960"​ data-file-height="​480"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan Libya  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181014093531
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.036 seconds
 +Real time usage: 0.053 seconds
 +Preprocessor visited node count: 232/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8039/​2097152 bytes
 +Template argument size: 228/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 665 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​39.511 ​     1 -total
 + ​68.13% ​  ​26.918 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​65.30% ​  ​25.802 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Lybia
 + ​48.34% ​  ​19.100 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​17.58% ​   6.945      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.18% ​   5.207      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  9.07%    3.582      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  3.30%    1.303      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Lybia
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806057-0!canonical and timestamp 20181014093531 and revision id 36466149
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0115--al-jmailla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)