User Tools

Site Tools


0130--bubble-popla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0130--bubble-popla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bubble Pop!</​b>​ là mini album đầu tay của HyunA, thành viên nhóm 4Minute. Mini album được phát hành vào ngày 5 tháng 7 năm 2011.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Video ca nhạc của ca khúc "​Bubble Pop!" đã thu hút đến hơn 8 triệu lượt người xem trên Youtube sau 2 tuần.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Ca khúc mới có background trong sáng cùng điệu nhảy vui tươi phù hợp với mùa hè. Đây cũng là mốc dánh dấu sự trưởng thành của cô. Tuy nhiên làn da nâu mới của cô cũng gây không ít ồn ào.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Trước đó, ngày 29 tháng 6 năm 2011, "A Bitter Day" có sự góp giọng của G.NA được phát hành trên trang các web âm nhạc dưới dạng đĩa đơn kỹ thuật số. Ngay sau đó, ca khúc này đã nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng.
 +</​p><​p>"​Bubble Pop!" được Cube Entertainment mô tả là "Bài hát này rất thích hợp cho việc thưởng thức trong mùa hè. Nó có một điệp khúc gây nghiện với một giai điệu và hiệu ứng âm thanh đặc biệt ".
 +</p>
 +
 +<​p>​Sau khi phát hành teaser cho Bubble Pop!, video âm nhạc đầy đủ sau đó đã được phát hành trên YouTube vào ngày 5 tháng 7 năm 2011, video này còn có sự góp mặt của Lee Joon, thành viên nhóm MBLAQ.
 +</p>
 +
 +<​p>​HyunA bắt đầu quảng bá cho ca khúc chủ đề "​Bubble Pop!" trên các sân khấu âm nhạc hàng tuần là tại Music Bank vào ngày 8 tháng 7. Trước đó, cô đã biểu diễn tại "Mnet 20's Choice Awards"​ vào ngày 7 tháng 7.
 +</p>
 +
 +<table class="​tracklist"​ style="​display:​ block; max-width: 100%; border-spacing:​ 0px; border-collapse:​ collapse; padding:​4px"><​tbody><​tr>​
 +</​tr><​tr>​
 +
 +
 +</​tr><​tr class="​tlrow{{{row}}}"​ style="​background-color:​ #​fff;"><​td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​1.</​td>​
 +  <td style="​text-align:​ left;">"​Attention"​  </​td><​td>​Beomi,​ Nangi</​td><​td>​Beomi,​ Nangi</​td>​
 +  <td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​1:​26</​td>​
 +</​tr><​tr class="​tlrow{{{row}}}"​ style="​background-color:​ #​f7f7f7;"><​td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​2.</​td>​
 +  <td style="​text-align:​ left;">"<​b>​Bubble Pop!</​b>"​  </​td><​td>​Shinsadong Tiger, Choi Kyu-sung</​td><​td>​Shinsadong Tiger, Choi Kyu-sung</​td>​
 +  <td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​3:​32</​td>​
 +</​tr><​tr class="​tlrow{{{row}}}"​ style="​background-color:​ #​fff;"><​td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​3.</​td>​
 +  <td style="​text-align:​ left;">"​Downtown"​ <​small>​(Feat. Jiyoon from 4minute)</​small></​td><​td>​Shinsadong Tiger, Choi Kyu-sung</​td><​td>​Shinsadong Tiger, Choi Kyu-sung</​td>​
 +  <td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​3:​23</​td>​
 +</​tr><​tr class="​tlrow{{{row}}}"​ style="​background-color:​ #​f7f7f7;"><​td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​4.</​td>​
 +  <td style="​text-align:​ left;">"​A Bitter Day" <​small>​(Hát với G.NA &amp; Jun Hyung của Beast)</​small></​td><​td>​Choi Kyu-sung, Yong Jun Hyung</​td><​td>​Choi Kyu-sung</​td>​
 +  <td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​3:​47</​td>​
 +</​tr><​tr class="​tlrow{{{row}}}"​ style="​background-color:​ #​fff;"><​td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​5.</​td>​
 +  <td style="​text-align:​ left;">"​Just Follow"​ <​small>​(Hát với Dok2)</​small></​td><​td>​DOK2</​td><​td>​DOK2</​td>​
 +  <td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right;">​3:​25</​td>​
 +</​tr><​tr><​td align="​right"​ colspan="​4"><​p><​b>​Tổng thời lượng:</​b></​p></​td>​
 +<td style="​padding-right:​ 10px; text-align: right; background-color:​ #​eee;"><​b>​15:​34</​b></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table><​h2><​span id="​X.E1.BA.BFp_h.E1.BA.A1ng_c.E1.BB.A7a_c.C3.A1c_ca_kh.C3.BAc_trong_album"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Xếp_hạng_của_các_ca_khúc_trong_album">​Xếp hạng của các ca khúc trong album</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<table class="​wikitable"​ style="​text-align:​center;"><​tbody><​tr><​th rowspan="​2">​Bài hát
 +</th>
 +<th colspan="​9">​Xếp hạng cao nhất
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​smaller;"><​th>​Gaon Chart
 +</​th></​tr><​tr><​td align="​left">"​A Bitter Day"
 +</td>
 +<​td>​10
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​left">"​Bubble Pop!"
 +</td>
 +<​td>​11
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181027035627
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.264 seconds
 +Real time usage: 0.322 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4107/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 40365/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5326/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 19/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2560/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.051/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.3 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 270.513 ​     1 -total
 + ​32.26% ​  ​87.280 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Track_listing
 + ​25.93% ​  ​70.138 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_album
 + ​23.48% ​  ​63.516 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_musical_artist
 + ​23.21% ​  ​62.780 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.69% ​  ​50.551 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​18.37% ​  ​49.699 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​HyunA
 + ​15.99% ​  ​43.259 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.52% ​  ​36.578 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.84%   ​23.918 ​   121 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Track_listing/​Track
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804716-0!canonical and timestamp 20181027035627 and revision id 42974187
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0130--bubble-popla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)