User Tools

Site Tools


0133--al-karama-libyala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0133--al-karama-libyala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Al Karama, Libya</​b>​ là một thành phố của Libya. Thành phố Al Karama, Libya có diện tích km2, dân số thời điểm năm 2006 là 37.987 người. Đây là thành phố lớn 21 thứ tại Libya.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Thành phố Lybia
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Libya.svg/​30px-Flag_of_Libya.svg.png"​ width="​30"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Libya.svg/​45px-Flag_of_Libya.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Libya.svg/​60px-Flag_of_Libya.svg.png 2x" data-file-width="​960"​ data-file-height="​480"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan Libya  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181011074923
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.032 seconds
 +Real time usage: 0.049 seconds
 +Preprocessor visited node count: 147/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4556/​2097152 bytes
 +Template argument size: 152/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​36.544 ​     1 -total
 + ​79.30% ​  ​28.980 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Lybia
 + ​70.24% ​  ​25.667 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​52.20% ​  ​19.075 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​17.70% ​   6.469      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.80%    3.217      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  2.48%    0.906      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Lybia
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806058-0!canonical and timestamp 20181011074923 and revision id 36466150
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0133--al-karama-libyala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)