User Tools

Site Tools


0134--nathaniel-prentiss-banksla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0134--nathaniel-prentiss-banksla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nathaniel Prentiss Banks</​b>​ (sinh ngày <span style="​display:​none">​(<​span class="​bday">​1816-01-30</​span>​)</​span>​30 tháng 1, 1816, mất ngày1 tháng 9, 1894<​span style="​display:​none">​(1894-09-01)</​span>​ (78 tuổi)) là chính khách, sĩ quan Hoa Kỳ, từng làm Thống đốc Massachusetts,​ Phát ngôn viên của Quốc hội Hoa Kỳ, và là tướng chỉ huy trong quân đội Liên bang miền Bắc thời Nội chiến Hoa Kỳ.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Banks sinh tại Waltham, Massachusetts,​ con đầu lòng của ông Nathaniel P. Banks, Sr., và bà Rebecca Greenwood Banks. Banks học trường làng và từ bé đã đi làm tại xưởng dệt, chuyên lượm nhặt các cuộn chỉ (tiếng Anh: <​i>​bobbin</​i>​) do đó ông có được biệt hiệu <​i>​Bobbin Boy Banks</​i>​. Sau đó, Banks làm thợ máy, biên soạn báo chí và học luật. Ông đỗ bằng luật sư khi 23 tuổi. Banks có giọng nói lớn, giỏi biện thuyết trước công chúng. Ngày 11 tháng 4 1847 ông cưới vợ là Mary Theodosia Palmer.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​Chi.E1.BA.BFn_d.E1.BB.8Bch_Thung_l.C5.A9ng_1862"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chiến_dịch_Thung_lũng_1862">​Chiến dịch Thung lũng 1862</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Tr.E1.BA.ADn_Port_Hudson"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trận_Port_Hudson">​Trận Port Hudson</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Chi.E1.BA.BFn_d.E1.BB.8Bch_Red_River"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chiến_dịch_Red_River">​Chiến dịch Red River</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181030030140
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.284 seconds
 +Real time usage: 0.350 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2124/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 180936/​2097152 bytes
 +Template argument size: 19639/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.35 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 242.944 ​     1 -total
 + ​68.93% ​ 167.473 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​41.75% ​ 101.438 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7889;​ng_&#​273;&#​7889;​c_Massachusetts
 + ​40.18% ​  ​97.615 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_collapsible_sections
 + ​39.22% ​  ​95.294 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Military_Person
 + ​26.54% ​  ​64.467 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.25% ​  ​27.337 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 + ​10.33% ​  ​25.099 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.35%   ​20.289 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Hoa_K&#​7923;​
 +  7.64%   ​18.554 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​150162-0!canonical and timestamp 20181030030140 and revision id 26258316
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0134--nathaniel-prentiss-banksla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)