User Tools

Site Tools


0136--luhansk-t-nhla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0136--luhansk-t-nhla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Tỉnh Luhansk</​b>​ (tiếng Ukraina: <span lang="​uk">​Луганська область</​span>,​ chuyển tự <​i>​Luhans’ka oblast’</​i>,​ tiếng Nga: <span lang="​ru">​Луганская область</​span>,​ chuyển tự tiếng Nga: <​i>​Luganskaya oblast</​i>​) là một tỉnh ở phía đông của Ukraina. Tỉnh được lập năm 1938 và có tên gọi <​i>​Voroshilovgrad Oblast</​i>​ (cho đến năm 1958 và một lần nữa từ năm 1970 đến 1990) theo tên Kliment Voroshilov.
 +Tỉnh lỵ đóng ở Luhansk. Các thành phố quan trọng trong tỉnh bao gồm: Alchevsk, Antratsyt, Bryanka, Kirovsk, Krasnyi Luch, Krasnodon, Lysychansk, Luhansk, Pervomaisk, Rovenky, Rubizhne, Sverdlovsk, Syeverodonetsk,​ Stakhanov.
 +Tỉnh có diện tích 26.700 km2, dân số 2,4 triệu người (năm 2006).
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Luhansk (tỉnh)</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1306
 +Cached time: 20181014181925
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.596 seconds
 +Real time usage: 0.716 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4421/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 91704/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12604/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3288/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.274/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.89 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 612.255 ​     1 -total
 + ​58.07% ​ 355.562 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Ukrainian_oblast
 + ​56.85% ​ 348.092 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​44.33% ​ 271.422 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.17% ​ 154.105 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-uk
 + ​12.70% ​  ​77.785 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.64%   ​40.629 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Luhansk
 +  6.19%   ​37.887 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ukrainian_oblast
 +  5.54%   ​33.912 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ph&​acirc;​n_c&#​7845;​p_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Ukraina
 +  4.00%   ​24.484 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​807231-0!canonical and timestamp 20181014181925 and revision id 26419017
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0136--luhansk-t-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)