User Tools

Site Tools


0139--gi-ng-ri-ngla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0139--gi-ng-ri-ngla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Giồng Riềng</​b>​ là một huyện của tỉnh Kiên Giang (trước đó là tỉnh Rạch Giá), nằm cách thành phố Rạch Giá khoảng 32 km.<​sup id="​cite_ref-vanban_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Huyện có 1 thị trấn Giồng Riềng và 18 xã: Bàn Tân Định, Bàn Thạch, Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Lợi, Hòa Thuận, Long Thạnh, Ngọc Chúc, Ngọc Hòa, Ngọc Thành, Ngọc Thuận, Thạnh Bình, Thạnh Hòa, Thạnh Hưng, Thạnh Lộc, Thạnh Phước, Vĩnh Phú, Vĩnh Thạnh.
 +</p>
 +
 +<​p>​Huyện có 6 trường trung học phổ thông: Giồng Riềng, Long Thạnh, Bàn Tân Định, Hòa Thuận, Hòa Hưng, Thạnh Lộc.
 +</p>
 +
 +<​p>​Theo thống kê năm 2008 dân số huyện khoảng 219.960 dân. Thành phần cư dân huyện chủ yếu là người Kinh, Khmer chiếm 16.28%, ngoài ra còn có dân tộc khác.
 +</p>
 +
 +<​p>​Kinh tế chủ yếu của huyện là nông nghiệp. Giồng Riềng là một trong những địa phương sản xuất lúa lớn của tỉnh Kiên Giang.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Ngoài ra trồng hoa màu khác như: khoai lang, bí đỏ, dưa hấu, đặc biệt dưa trồng gần như quanh năm. Lao động chính của huyện là nghề nông, công nhân.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​Th.E1.BB.9Di_Ph.C3.A1p_thu.E1.BB.99c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thời_Pháp_thuộc">​Thời Pháp thuộc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ngày 20 tháng 5 năm 1920, thực dân Pháp thành lập quận Giồng Riềng, thuộc tỉnh Rạch Giá, gồm có tổng Giang Ninh với 7 làng là: Hòa Hưng, Ngọc Hòa, Vị Thanh, Hòa Thuận, Thạnh Hòa, Ngọc Chúc, Thạnh Hưng. Quận lỵ đặt tại làng Thạnh Hòa. Ngày 7 tháng 8 năm 1952, quận Giồng Riềng bao gồm tổng Giang Ninh với các làng: Hòa Hưng, Hòa Thuận, Ngọc Hòa, Thạnh Hòa, Thạnh Hưng, Thạnh Lợi, Vị Thanh, Bàn Tân Định, Long Thạnh, Vĩnh Thanh<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Giai_.C4.91o.E1.BA.A1n_1956-1976"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Giai_đoạn_1956-1976">​Giai đoạn 1956-1976</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Sau năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đổi tên quận Giồng Riềng thành quận Kiên Bình thuộc tỉnh Kiên Giang vừa mới thành lập. Sau đó, lại bàn giao một số xã của quận Kiên Bình cho quận Đức Long của tỉnh Chương Thiện.
 +</​p><​p>​Về phía chính quyền Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (sau này là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam), tên huyện Giồng Riềng thuộc tỉnh Rạch Giá cùng với sự phân chia, địa giới hành chính của huyện vẫn được duy trì cho tới năm 1975.
 +</​p><​p>​Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Giồng Riềng là một vùng đất ác liệt với nhiều di tích lịch sử.
 +</​p><​p>​Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban đầu vẫn đặt huyện Giồng Riềng thuộc tỉnh Rạch Giá cho đến đầu năm 1976.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​T.E1.BB.AB_n.C4.83m_1976_.C4.91.E1.BA.BFn_nay"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Từ_năm_1976_đến_nay">​Từ năm 1976 đến nay</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Từ tháng 2 năm 1976, Giồng Riềng trở thành huyện của tỉnh Kiên Giang, gồm có thị trấn Giồng Riềng và 8 xã: Bàn Tân Định, Hòa Hưng, Long Thạnh, Ngọc Chúc, Thạnh Hòa, Thạnh Hưng, Thuận Hòa, Vĩnh Thạnh.
 +</​p><​p>​Ngày 10 tháng 10 năm 1981, lập thêm các xã mới: Tân Bình Thành, Vĩnh Thuận Lợi tách từ xã Ngọc Chúc; Tân Nguyên, Hiệp Lộc, Thạnh Phước tách từ xã Thạnh Hưng; Hòa An, Hòa Lợi tách từ xã Hòa Hưng; chia xã Thuận Hòa thành 3 xã Thạnh Lợi, Hòa Thuận, Ngọc Hòa.
 +</​p><​p>​Ngày 27 tháng 9 năm 1983, lập thêm các xã mới: Long An tách từ xã Long Thạnh; Thạnh Bình tách từ xã Thạnh Hòa; Bàn Thạch tách từ xã Bàn Tân Định; Vĩnh An Phú, Vĩnh Phước Hòa tách từ xã Vĩnh Thạnh. Ngày 31 tháng 5 năm 1991, giải thể các xã: Hiệp Lộc, Thạnh Phước, Tân Nguyên, Hòa Lợi, Hòa An, Thành Lợi, Ngọc Hòa, Tân Bình Thành, Vĩnh Thuận Lợi, Long An, Bàn Thạch, Vĩnh An Phú, Vĩnh Phước Hòa. Huyện Giồng Riềng lúc này gồm có thị trấn Giồng Riềng và 8 xã: Bàn Tân Định, Hòa Hưng, Hòa Thuận, Long Thạnh, Ngọc Chúc, Thạnh Hòa, Thạnh Hưng, Vĩnh Thạnh.
 +</​p><​p>​Ngày 18 tháng 3 năm 1997, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 23 - CP<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>,​ thành lập xã Thạnh Phước trên cơ sở 4.483 ha diện tích tự nhiên và 8.980 nhân khẩu của xã Thạnh Hưng; thành lập xã Thạnh Lộc trên cơ sở 4.673 ha diện tích tự nhiên và 9.576 nhân khẩu của xã Thạnh Hưng; thành lập xã Hòa Lợi trên cơ sở 4.020 ha diện tích tự nhiên và 6.951 nhân khẩu của xã Hòa Hưng; thành lập xã Hòa An trên cơ sở 3.010 ha diện tích tự nhiên và 7.658 nhân khẩu của xã Hòa Hưng. Xã Thạnh Hưng sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có 5.035 ha diện tích tự nhiên và 11.695 nhân khẩu. Xã Hòa Hưng sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có 4.210 ha diện tích tự nhiên và 8.535 nhân khẩu.
 +</​p><​p>​Ngày 14 tháng 11 năm 2001, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 84/2001/NĐ - CP<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>,​ thành lập xã Ngọc Thành trên cơ sở 2.397 ha diện tích tự nhiên và 8.039 nhân khẩu của xã Ngọc Chúc; thành lập xã Ngọc Thuận trên cơ sở 3.739 ha diện tích tự nhiên và 8.540 nhân khẩu của xã Ngọc Chúc; thành lập xã Bàn Thạch trên cơ sở 2.106,4 ha diện tích tự nhiên và 9.663 nhân khẩu của xã Bàn Tân Định. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập 2 xã Ngọc Thành và Ngọc Thuận, xã Ngọc Chúc còn lại 2.677 ha diện tích tự nhiên và 10.896 nhân khẩu. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Bàn Thạch, xã Bàn Tân Định còn lại 3.289,3 ha diện tích tự nhiên và 11.364 nhân khẩu.
 +</​p><​p>​Cuối năm 2003, huyện Giồng Riềng có thị trấn Giồng Riềng và 15 xã là: Thạnh Hưng, Thạnh Phước, Thạnh Lộc, Thạnh Hòa, Bàn Tân Định, Ngọc Chúc, Hòa Hưng, Hòa Lợi, Hòa An, Long Thạnh, Vĩnh Thạnh, Hòa Thuận, Ngọc Thành, Ngọc Thuận, Bàn Thạch.
 +</​p><​p>​Ngày 26 tháng 7 năm 2005, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 97/2005/NĐ - CP<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>,​ theo đó, thành lập xã Ngọc Hòa trên cơ sở 3.009,68 ha diện tích tự nhiên và 11.170 nhân khẩu của xã Hòa Thuận, thành lập xã Vĩnh Phú trên cơ sở 2.730 ha diện tích tự nhiên và 4.968 nhân khẩu của xã Vĩnh Thạnh. Sau khi thành lập xã Ngọc Hòa, xã Hòa Thuận còn lại 4.312,62 ha diện tích tự nhiên và 16.500 nhân khẩu. Sau khi thành lập xã Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh còn lại 2.470 ha diện tích tự nhiên và 9.563 nhân khẩu.
 +</​p><​p>​Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP, thành lập xã Thạnh Bình trên cơ sở 1.918,08 ha diện tích tự nhiên và 7.596 nhân khẩu của xã Thạnh Hòa. Sau khi thành lập xã Thạnh Bình, xã Thạnh Hòa còn lại 2.508,07 ha diện tích tự nhiên và 7.953 nhân khẩu. Huyện Giồng Riềng có 18 xã và 1 thị trấn như hiện nay.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Mai Thị Hồng Hạnh (Mai Thị Nương - tên một người nữ thuộc phía cách mạng Việt Nam lâm thời đã bị mất trong chiến trường miền Nam Việt Nam).</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181024013758
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.246 seconds
 +Preprocessor visited node count: 809/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 87506/​2097152 bytes
 +Template argument size: 174/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5353/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.069/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.46 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 140.663 ​     1 -total
 + ​70.94% ​  ​99.786 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​49.84% ​  ​70.105 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_t&#​7881;​nh_Ki&​ecirc;​n_Giang
 + ​33.37% ​  ​46.933 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​27.57% ​  ​38.778 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.41% ​  ​14.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Ki&​ecirc;​n_Giang
 +  9.26%   ​13.030 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.18%    8.691      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_huy&#​7879;​n_th&#​7883;​_Ki&​ecirc;​n_Giang
 +  4.69%    6.596      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.12%    2.978    127 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​58075-0!canonical and timestamp 20181024013758 and revision id 35594497
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0139--gi-ng-ri-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)