User Tools

Site Tools


0142--v-nh-an-ch-u-th-nh-an-giangla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0142--v-nh-an-ch-u-th-nh-an-giangla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Vĩnh An</​b>​ là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div style="​margin:​0 auto;​overflow:​hidden;​padding-left:​1px"​ title="​Các địa phương lân cận Vĩnh An, Châu Thành (An Giang)">​
 +<table class="​toccolours"​ style="​clear:​ both; margin:​0.5em auto; font-size:​95%;​ text-align:​center;​ width: 80%;"><​tbody><​tr><​td width="​5%"​ style="​padding-left:​ 5px; text-align: center; !important"​ rowspan="​5"><​img alt="​Biểu đồ gió" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​50px-Compass_rose_pale.svg.png"​ title="​Biểu đồ gió" width="​50"​ height="​50"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​75px-Compass_rose_pale.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​100px-Compass_rose_pale.svg.png 2x" data-file-width="​440"​ data-file-height="​440"/></​td>​
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​5%"​ style="​padding-right:​ 5px; text-align: center; !important"​ rowspan="​5"><​img alt="​Biểu đồ gió" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​50px-Compass_rose_pale.svg.png"​ title="​Biểu đồ gió" width="​50"​ height="​50"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​75px-Compass_rose_pale.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Compass_rose_pale.svg/​100px-Compass_rose_pale.svg.png 2x" data-file-width="​440"​ data-file-height="​440"/></​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"​ rowspan="​3">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"><​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Bắc"><​i><​b>​B</​b></​i></​span>​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"​ rowspan="​3">​
 +</​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"​ nowrap="​nowrap"><​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Tây"><​i><​b>​T</​b></​i></​span>​    <​b>​xã Vĩnh An</​b>​    <​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Đông"><​i><​b>​Đ</​b></​i></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important"><​span style="​border:​ 1px solid; font-size:​100%;​ padding:​0.2em 0.5em 0.2em 0.4em; color:#​AAAAAA;"​ title="​Nam"><​i><​b>​N</​b></​i></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</td>
 +<td width="​30%"​ style="​text-align:​ center; !important">​
 +</​td></​tr><​tr class="​hiddenStructure"><​td colspan="​100%"​ style="​text-align:​ center; !important">​Enclave:​ {{{enclave}}}
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​181-CP</​b><​sup id="​cite_ref-181CP_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang, tách 1/2 ấp Vĩnh Bình của xã Vĩnh Hanh lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh An.</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​300-CP</​b><​sup id="​cite_ref-300CP_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Vĩnh An thuộc huyện Châu Thành</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181012022117
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.149 seconds
 +Preprocessor visited node count: 699/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17185/​2097152 bytes
 +Template argument size: 561/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1163/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 985 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 109.523 ​     1 -total
 + ​50.58% ​  ​55.395 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​40.07% ​  ​43.882 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.33% ​  ​17.881 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ch&​acirc;​u_Th&​agrave;​nh,​_An_Giang
 + ​15.70% ​  ​17.190 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_An_Giang
 + ​14.16% ​  ​15.510 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.82% ​  ​15.133 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.47%    9.273      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.80%    7.451      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Otheruses
 +  4.83%    5.290      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803816-0!canonical and timestamp 20181012022116 and revision id 26504135
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0142--v-nh-an-ch-u-th-nh-an-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)