User Tools

Site Tools


0147--kerberos-v-tinhla-gi

S/2011 P 1 (còn gọi là S/2011 (134340) 1 hay P4) là một vệ tinh tự nhiên nhỏ của Sao Diêm Vương, sự phát hiện của nó được thông báo vào ngày 20 tháng 7 năm 2011, khiến nó trở thành vệ tinh thứ tư của Sao Diêm Vương đã biết.[1]

S/2011 P 1 hay P4 được quan sát thấy lần đầu tiên bởi kính viễn vọng không gian Hubble ngày 28/6/2011[2] và sau đó là ngày 3/7/2011[3]. Ngày 20/8/2011, NASA xác nhận vệ tinh thứ tư của Diêm Vương tinh có tên tạm là P4.[4]. Có ý kiến cho rằng hình ảnh của nó đã được chụp thấy từ ngày 15/2/2006.[1]

Phương tiện liên quan tới Vệ tinh tự nhiên của Sao Diêm Vương tại Wikimedia Commons

0147--kerberos-v-tinhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)