User Tools

Site Tools


0147--kerberos-v-tinhla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0147--kerberos-v-tinhla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​S/​2011 P 1</b> (còn gọi là <​b>​S/​2011 (134340) 1</b> hay <​b>​P4</​b>​) là một vệ tinh tự nhiên nhỏ của  Sao Diêm Vương, sự phát hiện của nó được thông báo vào ngày 20 tháng 7 năm 2011, khiến nó trở thành vệ tinh thứ tư của Sao Diêm Vương đã biết.<​sup id="​cite_ref-telegram_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​S/​2011 P 1 hay P4 được quan sát thấy lần đầu tiên bởi kính viễn vọng không gian Hubble ngày 28/​6/​2011<​sup id="​cite_ref-H286_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và sau đó là ngày 3/​7/​2011<​sup id="​cite_ref-H37_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Ngày 20/8/2011, NASA xác nhận vệ tinh thứ tư của Diêm Vương tinh có tên tạm là P4.<sup id="​cite_ref-P4_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​. Có ý kiến cho rằng hình ảnh của nó đã được chụp thấy từ ngày 15/​2/​2006.<​sup id="​cite_ref-telegram_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Vệ tinh tự nhiên của Sao Diêm Vương tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181028211917
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.256 seconds
 +Real time usage: 0.318 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2183/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 82219/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5431/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 21/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3308/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.089/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.42 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 249.508 ​     1 -total
 + ​43.06% ​ 107.432 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​38.66% ​  ​96.451 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​33.11% ​  ​82.602 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​22.31% ​  ​55.668 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&#​7863;​t_tr&#​259;​ng_h&​agrave;​nh_tinh_l&​ugrave;​n
 + ​17.64% ​  ​44.015 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_columns
 + ​16.54% ​  ​41.274 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​14.64% ​  ​36.523 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​12.72% ​  ​31.730 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Pluto
 + ​12.55% ​  ​31.324 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​805866-0!canonical and timestamp 20181028211917 and revision id 26470337
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0147--kerberos-v-tinhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)