User Tools

Site Tools


0148--splitla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0148--splitla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Split</​span><​br/><​span class="​nickname">​Grad Split</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Thành phố  —</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​Thành phố Split</​th></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Từ trên xuông: Split vào buổi đêm nhìn từ Mosor; Nhà thờ lớn Saint Domnius, trung tâm thành phố Split; khung cảnh thành phố nhìn từ Marjan; đêm tại phố Poljicka; mặt trước Riva" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Split_Collage.jpg/​267px-Split_Collage.jpg"​ width="​267"​ height="​440"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Split_Collage.jpg/​401px-Split_Collage.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Split_Collage.jpg/​534px-Split_Collage.jpg 2x" data-file-width="​731"​ data-file-height="​1206"/><​div>​Từ trên xuông: Split vào buổi đêm nhìn từ Mosor; Nhà thờ lớn Saint Domnius, trung tâm thành phố Split; khung cảnh thành phố nhìn từ Marjan; đêm tại phố Poljicka; mặt trước <​i>​Riva</​i></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Tên hiệu:​ <​span class="​nickname"><​i>​Velo misto</​i>​ <​small>​(tiếng Croatia: <​i><​span lang="​hr">​Thành phố lớn</​span></​i><​i/></​small></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Hiệu ca:​ <​i>​Marjane,​ Marjane</​i></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Split trên bản đồ Croatia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Croatia_location_map.svg/​250px-Croatia_location_map.svg.png"​ width="​250"​ height="​242"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Croatia_location_map.svg/​375px-Croatia_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Croatia_location_map.svg/​500px-Croatia_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1097"​ data-file-height="​1062"/><​div style="​position:​absolute;​top:​70%;​left:​49.265%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Split"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Split"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Split</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí của Split tại Croatia</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Croatia.svg/​23px-Flag_of_Croatia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Croatia.svg/​35px-Flag_of_Croatia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1b/​Flag_of_Croatia.svg/​46px-Flag_of_Croatia.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Croatia</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Hạt</​th><​td>​
 +<img alt="​Flag of Split-Dalmatia County.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d8/​Flag_of_Split-Dalmatia_County.svg/​23px-Flag_of_Split-Dalmatia_County.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d8/​Flag_of_Split-Dalmatia_County.svg/​35px-Flag_of_Split-Dalmatia_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d8/​Flag_of_Split-Dalmatia_County.svg/​46px-Flag_of_Split-Dalmatia_County.svg.png 2x" data-file-width="​426"​ data-file-height="​213"/>​ Split-Dalmatia</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thuộc địa Hy Lạp Aspálathos được thiết lập</​th><​td>​
 +Thế kỷ 2 hoặc 3 TCN</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Cung điện Diocletianus được xây dựng</​th><​td>​
 +305 CE</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Kiểu</​th><​td>​
 +Thị trưởng-hội đồng</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thị trưởng</​th><​td>​
 +Andro Krstulović Opara (HDZ)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Hội đồng thành phố</​th><​td>​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thành phố</​th><​td>​
 +79,​38 km<​sup>​2</​sup>​ (3,​065 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Nội thành</​th><​td>​
 +22,​12 km<​sup>​2</​sup>​ (854 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +0 m (0 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2011)<​sup id="​cite_ref-census-2011-settlements_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-Slobodna_Dalmacija_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​metro figure is questioned (January 2013)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thành phố</​th><​td>​
 +178.102</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +2.244/​km<​sup>​2</​sup>​ (5,​810/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Vùng đô thị<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +346.314</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Nội thành<​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +167.121</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ Nội thành</​th><​td>​
 +7.499/​km<​sup>​2</​sup>​ (19,​420/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​HR-21000</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã vùng</​th><​td>​
 +21</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Biển số xe</​th><​td>​
 +ST</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thành phố kết nghĩa</​th><​td>​
 +Ancona, Charlottenburg-Wilmersdorf,​ Dover, Antofagasta,​ Beit Shemesh, City of Cockburn, Ostrava, Trondheim, Benevento, Pescara, Agrigento, Cagli, Ascoli Piceno, Gladsaxe Municipality,​ Los Angeles, Mostar, Odessa, Đô thị tự trị Stip, Velenje, Kraków, Punta Arenas, Kermanshah, Pernik, Wilmersdorf,​ Antalya <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thánh bảo trợ</​th><​td>​
 +Saint Domnius</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +<span class="​url">​www<​wbr/>​.split<​wbr/>​.hr</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Split</​b>​ (<​small>​phát âm tiếng Croatia:​ </​small><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[splît]</​span>​) là thành phố lớn thứ nhì Croatia và là thành phố lớn nhất vùng Dalmatia. Nó nằm bên bờ biển Adriatic và lan rộng trên một bán đảo. Là một trung tâm vận tải liên vùng và một điểm đến du lịch nổi tiếng, nơi đây có mối quan hệ lịch sử với quần đảo Adriatic và bán đảo Ý.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Splita”. <​i>​Službeni glasnik Grada Splita</​i>​ (bằng tiếng Croatia) (City of Split). 13 tháng 12 năm 2005. ISSN 1332-6074<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2011</​span>​. <​q>​Prostorni plan obuhvaća područje Grada Splita utvrđeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ 10/97, 124/97, 68/98, 22/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02) površine 79,38 km2, a čini ga osam naselja.</​q></​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASplit&​amp;​rft.atitle=Odluka+o+dono%C5%A1enju+Prostornog+plana+ure%C4%91enja+Grada+Splita&​amp;​rft.date=8+August+2011&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issn=1332-6074&​amp;​rft.jtitle=Slu%C5%BEbeni+glasnik+Grada+Splita&​amp;​rft.pub=City+of+Split&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.split.hr%2Flgs.axd%3Ft%3D16%26id%3D162&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Prostorni plan uređenja Grada Splita” <span style="​font-size:​85%;">​(DOC)</​span>​ (bằng tiếng Croatia). City of Split. tr. 1<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2011</​span>​. <​q>​Tablica 1. Površine katastarskih općina u obuhvatu grada Splita [...] Katastarske općine Split [...] Površina (ha) 2.212 [...] Ukupno površina Grada Splita 7.938 Izvor: ​ Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Split</​q></​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASplit&​amp;​rft.btitle=Prostorni+plan+ure%C4%91enja+Grada+Splita&​amp;​rft.date=8+August+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=1&​amp;​rft.pub=City+of+Split&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.split.hr%2Flgs.axd%3Ft%3D16%26id%3D2636&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-2011-settlements-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Population by Age and Sex, by Settlements,​ 2011 Census: Split”. <​i>​Census of Population, Households and Dwellings 2011</​i>​ (bằng tiếng Anh). Zagreb: Cục Thống kê Croatia. Tháng 12 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASplit&​amp;​rft.atitle=Population+by+Age+and+Sex%2C+by+Settlements%2C+2011+Census%26%2358%3B+Split&​amp;​rft.date=13+February+2012&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Census+of+Population%2C+Households+and+Dwellings+2011&​amp;​rft.place=Zagreb&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%A5c+Th%E1%BB%91ng+k%C3%AA+Croatia&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dzs.hr%2FEng%2Fcensuses%2Fcensus2011%2Fresults%2Fhtm%2FE01_01_01%2Fe01_01_01_zup17_4090.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Slobodna_Dalmacija-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Slobodna Dalmacija</​i>,​ "<​i>​Split kao metropola</​i>",​ Split 28 April 2003</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181023205820
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.616 seconds
 +Real time usage: 0.806 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3959/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 59768/​2097152 bytes
 +Template argument size: 9875/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4745/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.282/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 12.15 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 728.281 ​     1 -total
 + ​86.90% ​ 632.870 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​73.08% ​ 532.196 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.77% ​ 143.985 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-hr
 +  9.61%   ​69.965 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.05%   ​44.050 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.70%   ​34.196 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  4.50%   ​32.799 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_news
 +  4.07%   ​29.639 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  4.04%   ​29.437 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806064-0!canonical and timestamp 20181023205820 and revision id 40609490
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0148--splitla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)