User Tools

Site Tools


0151--u-akla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0151--u-akla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Uşak</​b>​ (<​small>​phát âm tiếng Thổ Nhĩ Kỳ:​ </​small><​span title="​Pronunciation in IPA" class="​IPA">​[ˈuʃak]</​span><​small/>​)<​b>​Uşak</​b>​ là một thành phố nằm trong tỉnh Uşak của Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố Uşak có diện tích km2, dân số thời điểm năm 2009 là 173.397 người. Đây là thành phố lớn thứ 45 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Uşak thành phố nằm ở khoảng cách 210 km (130 dặm) từ İzmir, là đô thị trung tâm và thành phố cảng của vùng.
 +Thành phố có dân số 180.414 (điều tra dân số năm 2010) và là thủ phủ của tỉnh Uşak.
 +</​p><​p>​Được hưởng lợi từ vị trí tại các giao lộ của cao nguyên Anatolian Trung bộ và các khu vực ven biển Aegean, và từ một khí hậu và sản xuất nông nghiệp kết hợp các yếu tố của cả hai các khu vực này, Uşak cũng theo truyền thống đã có một cơ sở vững mạnh công nghiệp. Uşak là thành phố đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ có một mạng lưới điện đô thị, và thành phố đầu tiên thỏa thuận quan hệ lao động tập thể đã được ký kết giữa nhân viên và công nhân ngành da trong thời đại Ottoman.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Thành phố Thổ Nhĩ Kỳ
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181012203250
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.280 seconds
 +Real time usage: 0.358 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2575/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 30259/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1789/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.085/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.16 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 304.415 ​     1 -total
 + ​91.98% ​ 280.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​72.04% ​ 219.299 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  6.74%   ​20.523 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  5.23%   ​15.909 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Th&#​7893;​_Nh&#​297;​_K&#​7923;​
 +  5.22%   ​15.905 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  4.33%   ​13.185 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.21%   ​12.817 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  3.39%   ​10.323 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  2.98%    9.083      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​TUR
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806575-0!canonical and timestamp 20181012203250 and revision id 21436215
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0151--u-akla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)