User Tools

Site Tools


0154--ilila-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0154--ilila-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Châu tự trị dân tộc Kazakh Ili</​b>​ (giản thể: <span lang="​zh-Hans">​伊犁哈萨克自治州</​span>;​ phồn thể: <span lang="​zh-Hant">​伊犁哈薩克自治州</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Yīlí Hāsàkè zìzhìzhōu</​span></​i>,​ Hán Việt:<​i>​Y Lê Cát Táp Khắc Tự trị châu</​i>,​ Kazakh: ىله قازاق اۆتونومىيالى وبلىسى,​ Іле Қазақ аутономиялық облысы,​ İle Qazaq awtonomïyalıq oblısı, Uyghur: ئىلى قازاق ئاپتونوم ۋىلايىتى,​ Ili Qazaq aptonom wilayiti, Ili Ķazaķ aptonom vilayiti), là một đơn vị hành chính tại Tân Cương, và là châu tự trị duy nhất của người Kazakh tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 +</​p><​p>​Châu tự trị dân tộc Kazakh Ili nằm ở phía tây của Mông Cổ, phía nam của Nga và phía đông của Kazakhstan. Biên giới với nước ngoài của châu dài khoảng 2.000 km. Châu nằm trên thượng nguồn của Sông Ili và Irtysh (sông sa mạc) cũng chảy qua địa bàn.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Châu tự trị dân tộc Kazakh Ili là một châu tự trị cấp phó tỉnh và bao gồm hai địa khu là Tháp Thành (Qoqek, 塔城地区) và Altay (阿勒泰地区),​ cả hai đều nằm ở phía đông bắc của thủ phủ. ​
 +</p>
 +<table class="​wikitable"​ style="​font-size:​90%;"​ align="​center"><​tbody><​tr><​td colspan="​11"​ align="​center"><​img alt="​Tacheng mcp.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2b/​Tacheng_mcp.png/​300px-Tacheng_mcp.png"​ width="​300"​ height="​294"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​2b/​Tacheng_mcp.png 1.5x" data-file-width="​414"​ data-file-height="​406"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​th>#​
 +</th>
 +<​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Hán tự
 +</th>
 +<​th>​Bính âm
 +</th>
 +<​th>​Hán Việt
 +</th>
 +<​th>​Tiếng Uyghur] <​br/>​(<​span class="​Unicode"​ style="​font-family:'​TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ '​Doulos SIL', '​Chrysanthi Unicode',​ '​Bitstream Cyberbit',​ 'Arial Unicode MS', '​Bitstream CyberBase',​ '​Bitstream Vera', '​Gentium',​ '​GentiumAlt',​ '​Gentium Alternative',​ '​Visual Geez Unicode',​ '​Lucida Grande',​ '​Lucida Sans Unicode';​ font-family ​ :​inherit;">​kona yezik̡</​span>​)
 +</th>
 +<​th>​Uyghur Latinh <​br/>​(<​span class="​Unicode"​ style="​font-family:'​TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ '​Doulos SIL', '​Chrysanthi Unicode',​ '​Bitstream Cyberbit',​ 'Arial Unicode MS', '​Bitstream CyberBase',​ '​Bitstream Vera', '​Gentium',​ '​GentiumAlt',​ '​Gentium Alternative',​ '​Visual Geez Unicode',​ '​Lucida Grande',​ '​Lucida Sans Unicode';​ font-family ​ :​inherit;">​yengi yezik̡</​span>​)
 +</th>
 +<​th>​Tiếng Kazakh <​br/>​(chữ Ả Rập)
 +</th>
 +<​th>​Dân số (2003)
 +</th>
 +<​th>​Diện tích (km²)
 +</th>
 +<​th>​Mật độ (/km²)
 +</​th></​tr><​tr><​td>​1
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Tháp Thành
 +</td>
 +<​td>​塔城市
 +</td>
 +<​td>​Tǎchéng Shì
 +</td>
 +<​td>​Tháp Thành thị
 +</td>
 +<​td>​چۆچەك شەھىرى
 +</td>
 +<​td>​Chöchek Shehiri
 +</td>
 +<​td>​شاۋەشەك قالاسى
 +</td>
 +<​td>​160.000
 +</td>
 +<​td>​4.007
 +</td>
 +<​td>​40
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Ô Tô
 +</td>
 +<​td>​乌苏市
 +</td>
 +<​td>​Wūsū Shì
 +</td>
 +<​td>​Ô Tô thị
 +</td>
 +<​td>​ۋۇسۇ شەھىرى
 +</td>
 +<​td>​Shehiri
 +</td>
 +<​td>​وسۋ قالاسى
 +</td>
 +<​td>​210.000
 +</td>
 +<​td>​14.394
 +</td>
 +<​td>​15
 +</​td></​tr><​tr><​td>​3
 +</td>
 +<​td>​Ngạch Mẫn
 +</td>
 +<​td>​额敏县
 +</td>
 +<​td>​Émǐn Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Ngạc Mẫn huyện
 +</td>
 +<​td>​دۆربىلجىن ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Dörbiljin Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​ءدوربىلجىن اۋدانى
 +</td>
 +<​td>​200.000
 +</td>
 +<​td>​9.147
 +</td>
 +<​td>​22
 +</​td></​tr><​tr><​td>​4
 +</td>
 +<​td>​Sa Loan
 +</td>
 +<​td>​沙湾县
 +</td>
 +<​td>​Shāwān Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Sa Loan huyện
 +</td>
 +<​td>​ساۋەن ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Saven Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​ساۋان اۋدانى
 +</td>
 +<​td>​200.000
 +</td>
 +<​td>​12.460
 +</td>
 +<​td>​16
 +</​td></​tr><​tr><​td>​5
 +</td>
 +<​td>​Thác Lý
 +</td>
 +<​td>​托里县
 +</td>
 +<​td>​Tuōlǐ Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Thác Lý huyện
 +</td>
 +<​td>​تولى ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Toli Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​تولى اۋدانى
 +</td>
 +<​td>​90.000
 +</td>
 +<​td>​19.992
 +</td>
 +<td>5
 +</​td></​tr><​tr><​td>​6
 +</td>
 +<​td>​Dụ Dân
 +</td>
 +<​td>​裕民县
 +</td>
 +<​td>​Yùmín Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Dụ Dân huyện
 +</td>
 +<​td>​چاغانتوقاي ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Chaghantoqay Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​شاعانتوعاي اۋدانى
 +</td>
 +<​td>​50.000
 +</td>
 +<​td>​6.107
 +</td>
 +<td>8
 +</​td></​tr><​tr><​td>​7
 +</td>
 +<​td>​Huyện tự trị dân tộc Mông Cổ Hoboksar
 +</td>
 +<​td>​和布克赛尔蒙古自治县
 +</td>
 +<​td>​Hébùkèsài'​ěr Měnggǔ Zìzhìxiàn
 +</td>
 +<​td>​Hòa Bố Khắc Tái Nhĩ Mông Cổ tự trị huyện
 +</td>
 +<​td>​ئاپتونوم ناھىيىسى قوبۇقسار موڭغۇل
 +</td>
 +<​td>​Qobuqsar Mongghul Aptonom Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​قوبىقسارى موڭعۇل اۆتونوميالى اۋدانى
 +</td>
 +<​td>​50.000
 +</td>
 +<​td>​28.784
 +</td>
 +<td>2
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​wikitable"​ style="​font-size:​90%;"​ align="​center"><​tbody><​tr><​td colspan="​10"​ align="​center"><​img alt="​Altay mcp.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Altay_mcp.png/​250px-Altay_mcp.png"​ width="​250"​ height="​255"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​b/​b0/​Altay_mcp.png 1.5x" data-file-width="​336"​ data-file-height="​343"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​th>#​
 +</th>
 +<​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Hán tự
 +</th>
 +<​th>​Bính âm
 +</th>
 +<​th>​Hán Việt
 +</th>
 +<​th>​Tiếng Uyghur <​br/>​(<​span class="​Unicode"​ style="​font-family:'​TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ '​Doulos SIL', '​Chrysanthi Unicode',​ '​Bitstream Cyberbit',​ 'Arial Unicode MS', '​Bitstream CyberBase',​ '​Bitstream Vera', '​Gentium',​ '​GentiumAlt',​ '​Gentium Alternative',​ '​Visual Geez Unicode',​ '​Lucida Grande',​ '​Lucida Sans Unicode';​ font-family ​ :​inherit;">​kona yezik̡</​span>​)
 +</th>
 +<​th>​Uyghur Latinh <​br/>​(<​span class="​Unicode"​ style="​font-family:'​TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ '​Doulos SIL', '​Chrysanthi Unicode',​ '​Bitstream Cyberbit',​ 'Arial Unicode MS', '​Bitstream CyberBase',​ '​Bitstream Vera', '​Gentium',​ '​GentiumAlt',​ '​Gentium Alternative',​ '​Visual Geez Unicode',​ '​Lucida Grande',​ '​Lucida Sans Unicode';​ font-family ​ :​inherit;">​yengi yezik̡</​span>​)
 +</th>
 +<​th>​Dân số (2003)
 +</th>
 +<​th>​Diện tích (km²)
 +</th>
 +<​th>​Mật độ (/km²)
 +</​th></​tr><​tr><​td>​1
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Altay
 +</td>
 +<​td>​阿勒泰市
 +</td>
 +<​td>​Ālètài Shì
 +</td>
 +<td>A Lặc Thái thị
 +</td>
 +<​td>​ئالتاي شەھىرى
 +</td>
 +<​td>​Altay Shehiri
 +</td>
 +<​td>​230.000
 +</td>
 +<​td>​10.852
 +</td>
 +<​td>​21
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2
 +</td>
 +<​td>​Burqin
 +</td>
 +<​td>​布尔津县
 +</td>
 +<​td>​Bù'​ěrjīn Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Bố Nhĩ Tân huyện
 +</td>
 +<​td>​بۇرچىن ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Burchin Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​70.000
 +</td>
 +<​td>​10.369
 +</td>
 +<td>7
 +</​td></​tr><​tr><​td>​3
 +</td>
 +<​td>​Phú Uẩn
 +</td>
 +<​td>​富蕴县
 +</td>
 +<​td>​Fùyùn Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Phú Uẩn huyện
 +</td>
 +<​td>​كوكتوقاي ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Koktokay Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​90.000
 +</td>
 +<​td>​32.327
 +</td>
 +<td>3
 +</​td></​tr><​tr><​td>​4
 +</td>
 +<​td>​Phú Hải
 +</td>
 +<​td>​福海县
 +</td>
 +<​td>​Fúhǎi Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Phú Hải huyện
 +</td>
 +<​td>​بۇرۇلتوقاي ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Burultoqay Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​70.000
 +</td>
 +<​td>​33.319
 +</td>
 +<td>2
 +</​td></​tr><​tr><​td>​5
 +</td>
 +<​td>​Cáp Ba Hà
 +</td>
 +<​td>​哈巴河县
 +</td>
 +<​td>​Hābāhé Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Cáp Ba Hà huyện
 +</td>
 +<​td>​قابا ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Qaba Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​80.000
 +</td>
 +<​td>​8.186
 +</td>
 +<​td>​10
 +</​td></​tr><​tr><​td>​6
 +</td>
 +<​td>​Qinggil
 +</td>
 +<​td>​青河县
 +</td>
 +<​td>​Qīnghé Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Thanh Hà huyện
 +</td>
 +<​td>​چىڭگىل ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Chinggil Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​60,​000
 +</td>
 +<​td>​15,​790
 +</td>
 +<td>4
 +</​td></​tr><​tr><​td>​7
 +</td>
 +<​td>​Jeminay
 +</td>
 +<​td>​吉木乃县
 +</td>
 +<​td>​Jímùnǎi Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Cát Mộc Nãi huyện
 +</td>
 +<​td>​جېمىنەي ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Jéminey Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​40.000
 +</td>
 +<​td>​7.145
 +</td>
 +<td>6
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Ngoài ra, Ili còn có 2 thành phố cấp huyện, 7 huyện và một huyện tự trị trực thuộc châu tự trị:
 +</p>
 +<table class="​wikitable"​ style="​font-size:​90%;"​ align="​center"><​tbody><​tr><​td colspan="​10"​ align="​center"><​img alt="​Illi mcp.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​Illi_mcp.png/​400px-Illi_mcp.png"​ width="​400"​ height="​278"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​4/​42/​Illi_mcp.png 1.5x" data-file-width="​525"​ data-file-height="​365"/>​
 +</​td></​tr><​tr><​th>#​
 +</th>
 +<​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Chữ Hán
 +</th>
 +<​th>​Bính âm
 +</th>
 +<​th>​Hán Việt
 +</th>
 +<​th>​Uyghur <​br/>​(<​span class="​Unicode"​ style="​font-family:'​TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ '​Doulos SIL', '​Chrysanthi Unicode',​ '​Bitstream Cyberbit',​ 'Arial Unicode MS', '​Bitstream CyberBase',​ '​Bitstream Vera', '​Gentium',​ '​GentiumAlt',​ '​Gentium Alternative',​ '​Visual Geez Unicode',​ '​Lucida Grande',​ '​Lucida Sans Unicode';​ font-family ​ :​inherit;">​kona yezik̡</​span>​)
 +</th>
 +<​th>​Uyghur Latin <​br/>​(<​span class="​Unicode"​ style="​font-family:'​TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ '​Doulos SIL', '​Chrysanthi Unicode',​ '​Bitstream Cyberbit',​ 'Arial Unicode MS', '​Bitstream CyberBase',​ '​Bitstream Vera', '​Gentium',​ '​GentiumAlt',​ '​Gentium Alternative',​ '​Visual Geez Unicode',​ '​Lucida Grande',​ '​Lucida Sans Unicode';​ font-family ​ :​inherit;">​yengi yezik̡</​span>​)
 +</th>
 +<​th>​Dân số <​br/>​(ước tính năm2003)
 +</th>
 +<​th>​Diện tích(km²)
 +</th>
 +<​th>​Mật độ(/​km²)
 +</​th></​tr><​tr><​td>​1
 +</td>
 +<​td>​Thành phố Y Ninh
 +</td>
 +<​td>​伊宁市
 +</td>
 +<​td>​Yīníng Shì
 +</td>
 +<td>Y Ninh thị
 +</td>
 +<​td>​غۇلجا شەھىرى
 +</td>
 +<​td>​Ghulja Shehiri
 +</td>
 +<​td>​430.000
 +</td>
 +<​td>​629
 +</td>
 +<​td>​684
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2
 +</td>
 +<​td>​Khuê Đồn
 +</td>
 +<​td>​奎屯市
 +</td>
 +<​td>​Kuítún Shì
 +</td>
 +<​td>​Khuê Đồn thị
 +</td>
 +<​td>​كۈيتۇن شەھىرى
 +</td>
 +<​td>​Küytun Shehiri
 +</td>
 +<​td>​300.000
 +</td>
 +<​td>​1.171
 +</td>
 +<​td>​256
 +</​td></​tr><​tr><​td>​3
 +</td>
 +<​td>​huyện Y Ninh
 +</td>
 +<​td>​伊宁县
 +</td>
 +<​td>​Yīníng Xiàn
 +</td>
 +<td>Y Ninh huyện
 +</td>
 +<​td>​غۇلجا ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Ghulja Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​360.000
 +</td>
 +<​td>​4.486
 +</td>
 +<​td>​80
 +</​td></​tr><​tr><​td>​4
 +</td>
 +<​td>​Hoắc Thành
 +</td>
 +<​td>​霍城县
 +</td>
 +<​td>​Huòchéng Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Hoắc Thành huyện
 +</td>
 +<​td>​قورغاس ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Qorghas Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​360.000
 +</td>
 +<​td>​5.466
 +</td>
 +<​td>​66
 +</​td></​tr><​tr><​td>​5
 +</td>
 +<​td>​Củng Lưu
 +</td>
 +<​td>​巩留县
 +</td>
 +<​td>​Gǒngliú Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Củng Lưu huyện
 +</td>
 +<​td>​توققۇزتارا ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Toqquztara Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​160.000
 +</td>
 +<​td>​4.124
 +</td>
 +<​td>​39
 +</​td></​tr><​tr><​td>​6
 +</td>
 +<​td>​Tân Nguyên
 +</td>
 +<​td>​新源县
 +</td>
 +<​td>​Xīnyuán Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Tân Nguyên huyện
 +</td>
 +<​td>​كۈنەس ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Künes Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​300.000
 +</td>
 +<​td>​7.583
 +</td>
 +<​td>​40
 +</​td></​tr><​tr><​td>​7
 +</td>
 +<​td>​Chiêu Tô
 +</td>
 +<​td>​昭苏县
 +</td>
 +<​td>​Zhāosū Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Chiêu Tô huyện
 +</td>
 +<​td>​موڭغۇلكۈرە ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Mongghulküre Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​160.000
 +</td>
 +<​td>​10.465
 +</td>
 +<​td>​15
 +</​td></​tr><​tr><​td>​8
 +</td>
 +<​td>​Tekes
 +</td>
 +<​td>​特克斯县
 +</td>
 +<​td>​Tèkèsī Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Đặc Khắc Tư huyện
 +</td>
 +<​td>​تېكەس ناھىيىسى
 +</td>
 +<​td>​Tékes Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​160.000
 +</td>
 +<​td>​8.080
 +</td>
 +<​td>​20
 +</​td></​tr><​tr><​td>​9
 +</td>
 +<​td>​Nilka
 +</td>
 +<​td>​尼勒克县
 +</td>
 +<​td>​Nílèkè Xiàn
 +</td>
 +<​td>​Ni Lặc Khắc huyện
 +</td>
 +<​td>​نىلقا ناھىيسى
 +</td>
 +<​td>​Nilqa Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​160.000
 +</td>
 +<​td>​10.130
 +</td>
 +<​td>​16
 +</​td></​tr><​tr><​td>​10
 +</td>
 +<​td>​Huyện tự trị dân tộc Tích Bá Qapqal
 +</td>
 +<​td>​察布查尔锡伯自治县
 +</td>
 +<​td>​Chábùchá'​ěr Xībó Zìzhìxiàn
 +</td>
 +<​td>​Sát Bố Tra Nhĩ Tích Bá Tự trị huyện
 +</td>
 +<​td>​ئاپتونوم يېزىسى چاپچال شىبە
 +</td>
 +<​td>​Chapchal Shibe Aptonom Nahiyisi
 +</td>
 +<​td>​170.000
 +</td>
 +<​td>​4.489
 +</td>
 +<​td>​38
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​ul><​li>​Henry Lansdell, "​Russian Central Asia: Including Kuldja, Bokhara, Khiva and Merv". Full text available at Google Books; there is also a 2001 facsimile reprint of the 1885 edition, ISBN 1402177623. (Chapters XIV-XVI describe Lansdell visit to the area in the early 1880s, soon after the Russian withdrawal). <b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Anh)</​b></​li></​ul>​
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​44°26′59″B</​span>​ <span class="​longitude">​84°59′9″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​44,​44972°B 84,​98583°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​44.44972;​ 84.98583</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​text-align:​ center;">​Châu tự trị cấp phó tỉnh:<​br/>​Ili</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​text-align:​ center;">​Địa cấp thị</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​text-align:​ center;">​Địa khu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​text-align:​ center;">​Châu tự trị</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​text-align:​ center;">​Khu hành chính cấp huyện<​br/>​trực thuộc tỉnh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​
 +<​ul><​li><​sup>​1</​sup><​span class="​wrap">​ Tháp Thành và Altay là hai địa khu nằm dưới quyền quản lý của châu Ili. </​span></​li>​
 +<​li><​sup>​2</​sup><​span class="​wrap">​ Thạch Hà Tử, Aral, Tumxuk, Ngũ Gia Cừ, Bắc Đồn, Thiết Môn Quan, Song Hà, Kokdala, Côn Ngọc thực thi chế độ hợp nhất sư đoàn-thành phố, do Binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương trực tiếp quản lý. </​span></​li>​
 +<​li><​sup>​3</​sup><​span class="​wrap">​ Aksai Chin do Trung Quốc quản lý như một phần của Hotan, song Ấn Độ cũng tuyên bố chủ quyền. </​span></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181016033959
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.500 seconds
 +Real time usage: 0.586 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3452/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 78438/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2948/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.150/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.62 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 447.378 ​     1 -total
 + ​78.21% ​ 349.893 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​56.53% ​ 252.917 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.15% ​  ​99.074 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.09% ​  ​63.056 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​acirc;​n_C&#​432;&#​417;​ng
 + ​10.99% ​  ​49.188 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  7.05%   ​31.562 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.00%   ​31.313 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.24%   ​27.924 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.15%   ​27.500 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​807620-0!canonical and timestamp 20181016033959 and revision id 26495919
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0154--ilila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)