User Tools

Site Tools


0155--nh-ng-cu-c-phi-u-l-u-c-a-kroshala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0155--nh-ng-cu-c-phi-u-l-u-c-a-kroshala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #A7DBD8; font-weight:​ bold; font-style: italic;">​Những cuộc phiêu lưu<​br/>​của Krosha<​br/>​Приключения Кроша</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Cuộc phiêu lưu của Krosha.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​9/​95/​Cu%E1%BB%99c_phi%C3%AAu_l%C6%B0u_c%E1%BB%A7a_Krosha.jpg/​222px-Cu%E1%BB%99c_phi%C3%AAu_l%C6%B0u_c%E1%BB%A7a_Krosha.jpg"​ width="​222"​ height="​348"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​9/​95/​Cu%E1%BB%99c_phi%C3%AAu_l%C6%B0u_c%E1%BB%A7a_Krosha.jpg/​333px-Cu%E1%BB%99c_phi%C3%AAu_l%C6%B0u_c%E1%BB%A7a_Krosha.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​9/​95/​Cu%E1%BB%99c_phi%C3%AAu_l%C6%B0u_c%E1%BB%A7a_Krosha.jpg 2x" data-file-width="​350"​ data-file-height="​548"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​A7DBD8;">​Thông tin sách</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tác giả</​th><​td>​
 +Anatoly Rybakov</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Nga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ sách</​th><​td>​
 +1</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Truyện thiếu nhi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà xuất bản</​th><​td>​
 +Nhà xuất bản Văn học thiếu nhi - Moskva</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày phát hành</​th><​td>​
 +1961</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu sách</​th><​td>​
 +In (bìa cứng và bìa mềm)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cuốn sau</​th><​td>​
 +<​i>​Kỳ nghỉ hè của Krosha (1979)</​i></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Những cuộc phiêu lưu của Krosha</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Nga: <​i>​Приключения Кроша</​i>​) là một cuốn truyện phiêu lưu - hài hước dành cho trẻ em của nhà văn Anatoly Rybakov, ra đời năm 1960.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​1.1</​span>​ <span class="​toctext">​Nhân vật</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Chuyển thể</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​h3><​span id="​Nh.C3.A2n_v.E1.BA.ADt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhân_vật">​Nhân vật</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​ul><​li><​i>​Những cuộc phiêu lưu của Krosha</​i>​ (phim, 1961)</​li>​
 +<​li><​i>​Những thú vui vô tội</​i>​ (phim, 1969)</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Văn bản tác phẩm <​b>​(tiếng Nga)</​b></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1303
 +Cached time: 20181020204054
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.116 seconds
 +Preprocessor visited node count: 389/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8510/​2097152 bytes
 +Template argument size: 679/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 393/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 862 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​92.656 ​     1 -total
 + ​69.41% ​  ​64.316 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_s&​aacute;​ch
 + ​64.45% ​  ​59.716 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​15.68% ​  ​14.529 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​13.20% ​  ​12.235 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.29%    7.684      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​URS
 +  7.11%    6.590      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.63%    6.142      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  4.58%    4.246      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Li&​ecirc;​n_X&​ocirc;​
 +  4.02%    3.729      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803218-0!canonical and timestamp 20181020204054 and revision id 25941537
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0155--nh-ng-cu-c-phi-u-l-u-c-a-kroshala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)