User Tools

Site Tools


0161--ngh-r-v-ngla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0161--ngh-r-v-ngla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nghệ rễ vàng</​b>​ hay <​b>​nghệ cà ri</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Curcuma zanthorrhiza</​b></​i>​) là loài thực vật thuộchọ Gừng<​sup id="​cite_ref-Mahendra_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Cây này có nguồn gốc từ đảo Java, Indonesia sau đó di thực vào Malesia. Hiện nay nghệ rễ vàng được trồng ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines<​sup id="​cite_ref-Rukmana_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Ngoài ra, cây này cũng có ở Trung Quốc, Đông Dương, Barbados, Ấn Độ, Nhật Bản, Triều Tiên, Hoa Kỳ và một số nước châu Âu.
 +</p>
 +<​p>​Nghệ rễ vàng được dùng làm thuốc. Rễ cây chứa tinh dầu ethereal (5 ml/kg), thành phần chủ yếu là sesquiterpene. Ngoài ra còn có curcumin (ít nhất 1%, Ph. Eur.) và tinh bột. Nghệ rễ vàng chữa bệnh khó tiêu. Cũng dùng làm gia vị<sup id="​cite_ref-Rahfeld_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Leong-Škorničková,​ Jana; Šída, Otakar; Marhold, Karol (2010). “Back to types! Towards stability of names in Indian <​i>​Curcuma</​i>​ L. (Zingiberaceae)” <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​. <​i>​Taxon</​i>​ (International Association for Plant Taxonomy) <​b>​59</​b>​ (1): 269–282<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANgh%E1%BB%87+r%E1%BB%85+v%C3%A0ng&​amp;​rft.atitle=Back+to+types%21+Towards+stability+of+names+in+Indian+Curcuma+L.+%28Zingiberaceae%29&​amp;​rft.au=%C5%A0%C3%ADda%2C+Otakar&​amp;​rft.au=Leong-%C5%A0korni%C4%8Dkov%C3%A1%2C+Jana&​amp;​rft.au=Marhold%2C+Karol&​amp;​rft.aufirst=Jana&​amp;​rft.aulast=Leong-%C5%A0korni%C4%8Dkov%C3%A1&​amp;​rft.date=20+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=1&​amp;​rft.jtitle=Taxon&​amp;​rft.pages=269-282&​amp;​rft.pub=International+Association+for+Plant+Taxonomy&​amp;​rft.volume=59&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fibot.sav.sk%2Fusr%2FKarol%2Fdocs%2FPDF_files%2Fcurcuma_taxon2010.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Mahendra-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Mahendra,​ B: "13 Jenis Tanaman Obat Ampuh",​ page 95. Penebar Swadaya, 2005</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Rukmana-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Rukmana,​ R: "​Temu-Temuan",​ page 14. Kanisius, 2004</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Rahfeld-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Bettina Rahfeld: Mikroskopischer Farbatlas pflanzlicher Drogen, Spektrum Akademischer Verlag, 2009. ISBN 978-3-8274-1951-4.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Nghệ rễ vàng</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Anh)</​b>​
 +</p>
 +<​p><​b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Việt)</​b>​
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1295
 +Cached time: 20181017071837
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.272 seconds
 +Real time usage: 0.391 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1634/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21336/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1678/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5088/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.071/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.8 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 332.973 ​     1 -total
 + ​49.26% ​ 164.037 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​28.54% ​  ​95.033 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​16.21% ​  ​53.960 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.27% ​  ​40.860 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7913;​c_kh&#​7887;​e
 + ​11.61% ​  ​38.645 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​10.44% ​  ​34.761 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_journal
 +  8.37%   ​27.855 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.99%   ​19.931 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zingibereae-stub
 +  5.80%   ​19.305 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804685-0!canonical and timestamp 20181017071837 and revision id 23781033
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0161--ngh-r-v-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)