User Tools

Site Tools


0163--ng-i-serbla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0163--ng-i-serbla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Người Serb</​b>​ (tiếng Serbia: Срби, Srbi, phát âm là [sr̩bi]) là một dân tộc Nam Slavic các nước vùng Balkan và miền nam Trung Âu. Người Serb chủ yếu sinh sống ở Serbia, Montenegro và Bosna và Hercegovina,​ và tạo thành một thiểu số khá lớn ở Croatia, Cộng hòa Macedonia và Slovenia. Tương tự như vậy, người Serb là một thiểu số chính thức được công nhận trong cả România và Hungary, cũng như ở Albania, Cộng hòa Séc và Slovakia.<​sup id="​cite_ref-blic.rs_33-0"​ class="​reference">​[33]</​sup>​. Ngoài ra còn có một sự hiện diện của cộng đồng người Serb lớn ở Tây Âu, đặc biệt là ở Đức, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Áo, cũng như tại Pháp và Italia. Hơn một triệu người Serb gốc sống ở các nước nói tiếng Đức<​sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​[34]</​sup>:​ Luxembourg (1%)<sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[35]</​sup>,​ Áo (1,8%), Thụy Sĩ (1%), và Đức (~ 1%)).<​sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup>​. Tổng cộng có khoảng 12 triệu người Serb trên thế giới.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​rs.one.un.org</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​web.archive.org</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​The Statistical Office of the Republic of Serbia</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“CIA - The World Factbook - Bosnia và Herzegovina”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANg%C6%B0%E1%BB%9Di+Serb&​amp;​rft.btitle=CIA+-+The+World+Factbook+-+Bosnia+v%C3%A0+Herzegovina&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fpublications%2Fthe-world-factbook%2Fgeos%2Fbk.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​xem Nhân khẩu Croatia</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Census of Population, Households and Dwellings in Montenegro 2011” <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​. Ngày 12 tháng 7 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANg%C6%B0%E1%BB%9Di+Serb&​amp;​rft.btitle=Census+of+Population%2C+Households+and+Dwellings+in+Montenegro+2011&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.monstat.org%2Fuserfiles%2Ffile%2Fpopis2011%2Fsaopstenje%2Fsaopstenje%281%29.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“The Euromosaic study - Other languages in Slovenia”. European Commission.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANg%C6%B0%E1%BB%9Di+Serb&​amp;​rft.btitle=The+Euromosaic+study+-+Other+languages+in+Slovenia&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=European+Commission&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feducation%2Fpolicies%2Flang%2Flanguages%2Flangmin%2Feuromosaic%2Fslov4_de.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Државен завод за статистика:​ Попис на населението,​ домаќинствата и становите во Република Македонија,​ 2002: Дефинитивни податоци (PDF)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Greece national statistical service: Statistics of Greece 2002</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​The Germany-Serbia remittance corridor</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-eskaliert1-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Serben-Demo eskaliert in Wien</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Erstmals über eine Million EU- und EFTA Angehörige in der Schweiz”. Neue Zürcher Zeitung. 14. Oktober 2008.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANg%C6%B0%E1%BB%9Di+Serb&​amp;​rft.btitle=Erstmals+%C3%BCber+eine+Million+EU-+und+EFTA+Angeh%C3%B6rige+in+der+Schweiz&​amp;​rft.date=14.+Oktober+2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Neue+Z%C3%BCrcher+Zeitung&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nzz.ch%2Fnachrichten%2Fschweiz%2Ferstmals_ueber_eine_million_eu-_und_efta-angehoerige_in_der_schweiz__1.1105409.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nordstrom,​ p. 353. (Serbia and Iran as top two countries in terms of immigration beside "Other Nordic Countries,"​ based on Nordic Council of Ministers <​i>​Yearbook of Nordic Statistics</​i>,​ 1996, 46-47)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Présentation de la République de Serbie</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Statistiche demografiche ISTAT</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​The Serbian Council of Great Britain</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Joshua Project: <​i>​Ethnic groups in Denmark</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Agenţia Naţionala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii: Recensamânt România 2002</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Etrangers inscrits dans tous les registres (1,2,3,4 et 5) du registre national - Remarque: Une nationalité "​d'​origine"​ désigne un réfugié politique reconnu”. Statistiques Population étrangère. date=ngày 2 tháng 1 năm 2008.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANg%C6%B0%E1%BB%9Di+Serb&​amp;​rft.btitle=Etrangers+inscrits+dans+tous+les+registres+%281%2C2%2C3%2C4+et+5%29+du+registre+national+-+Remarque%3A+Une+nationalit%C3%A9+%22d%27origine%22+d%C3%A9signe+un+r%C3%A9fugi%C3%A9+politique+reconnu&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statistiques+Population+%C3%A9trang%C3%A8re.+date%3Dng%C3%A0y+2+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2008&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dofi.fgov.be%2Ffr%2Fstatistieken%2Fstatistiques_etrangers%2FStat_ETRANGERS.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Anuario Estadístico de España 2008</​i>​. Instituto Nacional de Estadística. Population figures include Montenegro-born migrants.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Minifacts about Norway 2014”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANg%C6%B0%E1%BB%9Di+Serb&​amp;​rft.btitle=Minifacts+about+Norway+2014&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ssb.no%2Fenglish%2Fsubjects%2F00%2Fminifakta_en%2Fen%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Statistiques - 01.06.2008”. Government of Luxembourg.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANg%C6%B0%E1%BB%9Di+Serb&​amp;​rft.btitle=Statistiques+-+01.06.2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Government+of+Luxembourg&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ecp.public.lu%2Frepertoire%2Fstats%2F2008%2F06%2Findex.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Cục thống kê Trung ướng Hungary: Population by languages spoken with family members or friends, affinity with nationalities'​ cultural values and sex</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Joshua Project: <​i>​Ethnic groups of Turkey</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Федеральная служба государственной статистики:​ 4.1. Национальный состав населения</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Selected Population Profile: Serbian”. US Census Bureau. 2007<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANg%C6%B0%E1%BB%9Di+Serb&​amp;​rft.btitle=Selected+Population+Profile%3A+Serbian&​amp;​rft.date=2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=US+Census+Bureau&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fservlet%2FIPTable%3F_bm%3Dy%26-reg%3DACS_2007_1YR_G00_S0201%3A558%3BACS_2007_1YR_G00_S0201PR%3A558%3BACS_2007_1YR_G00_S0201T%3A558%3BACS_2007_1YR_G00_S0201TPR%3A558%26-qr_name%3DACS_2007_1YR_G00_S0201%26-qr_name%3DACS_2007_1YR_G00_S0201PR%26-qr_name%3DACS_2007_1YR_G00_S0201T%26-qr_name%3DACS_2007_1YR_G00_S0201TPR%26-ds_name%3DACS_2007_1YR_G00_%26-TABLE_NAMEX%3D%26-ci_type%3DA%26-redoLog%3Dfalse%26-charIterations%3D424%26-geo_id%3D01000US%26-geo_id%3DNBSP%26-format%3D%26-_lang%3Den&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​The Canadian Encyclopedia</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Australian Bureau of Statistics</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Ethnologue - South Slavic languages”. www.ethnologue.com<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANg%C6%B0%E1%BB%9Di+Serb&​amp;​rft.btitle=Ethnologue+-+South+Slavic+languages&​amp;​rft.date=8+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=www.ethnologue.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ethnologue.com%2Fshow_family.asp%3Fsubid%3D373-16&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-B92DIA-30"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"​More than 2 million Serbs in region",​ B92, ngày 11 tháng 2 năm 2011</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-VIN-31"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>"​Verovali ili ne: U Turskoj Živi 9 Miliona Srba!"</​i>,​ Press Online Serbia</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​2000 Census, US Census Bureau.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-blic.rs-33"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Blis.rs,​ <​i>​Srbi u Slovackoj nacionalna manjina</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-34"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Serbien-Montenegro.de | Serben in Deutschland</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-35"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Demographics of Luxembourg</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-36"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Serbien-Montenegro.de</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181029161608
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.308 seconds
 +Real time usage: 0.399 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2916/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 50357/​2097152 bytes
 +Template argument size: 9739/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 19624/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.88 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 278.924 ​     1 -total
 + ​71.46% ​ 199.331 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Ethnic_group
 + ​68.98% ​ 192.388 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​33.83% ​  ​94.350 ​    28 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 + ​27.67% ​  ​77.189 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.21% ​  ​39.649 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.89%   ​16.418 ​    28 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +  3.38%    9.431      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  3.02%    8.435      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Spaces
 +  2.21%    6.172      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Macedonia
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​805867-0!canonical and timestamp 20181029161608 and revision id 44209581
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0163--ng-i-serbla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)