User Tools

Site Tools


0164---anl-urfala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0164---anl-urfala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Şanlıurfa</​b>​ (tiếng Syriac: <​b>​Urhoy</​b>,​ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: <​b>​Urfa</​b>,​ Tiếng Ả Rập: ar-Rûha, thời Cổ đại Hy-La có tên là <​b>​Edessa</​b>​) là một thành phố tự trị (<​i>​büyük şehir</​i>​) đồng thời cũng là một tỉnh (<​i>​il</​i>​) ở đông nam Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ. Với diện tích 19.451 km²<​sup id="​cite_ref-alan_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ dân số thời điểm năm 2014 là 1.845.667 người<​sup id="​cite_ref-tuiknufus_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ đây là đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn thứ 7 và thành phố đông dân thứ 9 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố có sân bay Şanlıurfa.
 +</p>
  
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​%C5%9Eanl%C4%B1urfa_districts.png/​250px-%C5%9Eanl%C4%B1urfa_districts.png"​ width="​250"​ height="​190"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​%C5%9Eanl%C4%B1urfa_districts.png/​375px-%C5%9Eanl%C4%B1urfa_districts.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​%C5%9Eanl%C4%B1urfa_districts.png/​500px-%C5%9Eanl%C4%B1urfa_districts.png 2x" data-file-width="​1010"​ data-file-height="​769"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bản đồ hành chính của thành phố Şanlıurfa trước 2012</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Thành phố này tiếp giáp:
 +</p>
 +<​p>​Trước năm 2012, trung tâm tỉnh Şanlıurfa trước đây là thành phố tỉnh lỵ (<​i>​merkez ilçesi</​i>​) Şanlıurfa. Năm 2012, Thổ Nhĩ Kỳ thông qua luật công nhận các tỉnh có dân số trên 750.000 người là những thành phố tự trị (<​i>​büyükşehir belediyeleri</​i>​). Theo đó, thành phố tỉnh lỵ Şanlıurfa cũ được giải thể để thành lập các huyện mới là Eyyübiye, Haliliye và Karaköprü. Hiện tại, thành phố Şanlıurfa được chia thành 13 huyện hành chính:
 +</p>
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Şanlıurfa</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181026042753
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.288 seconds
 +Real time usage: 0.378 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2962/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24557/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3004/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 913/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.080/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.62 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 320.790 ​     1 -total
 + ​89.35% ​ 286.631 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​70.50% ​ 226.151 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.67%   ​31.009 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  8.45%   ​27.091 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.52%   ​24.135 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  7.34%   ​23.558 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.93%   ​15.806 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  4.86%   ​15.575 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  4.14%   ​13.277 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​806296-0!canonical and timestamp 20181026042752 and revision id 37230833
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0164---anl-urfala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)