User Tools

Site Tools


0169--s-ng-nin-xanhla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0169--s-ng-nin-xanhla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Blue_nile_map.png/​300px-Blue_nile_map.png"​ width="​300"​ height="​253"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Blue_nile_map.png/​450px-Blue_nile_map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​24/​Blue_nile_map.png 2x" data-file-width="​567"​ data-file-height="​479"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Zusammenfluss_der_Nile.JPG/​300px-Zusammenfluss_der_Nile.JPG"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Zusammenfluss_der_Nile.JPG/​450px-Zusammenfluss_der_Nile.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Zusammenfluss_der_Nile.JPG/​600px-Zusammenfluss_der_Nile.JPG 2x" data-file-width="​2560"​ data-file-height="​1920"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Chỗ hợp lưu của Nin Xanh và Nin Trắng tại Khartoum</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Nin Xanh</​b>​ (Amharic: ዓባይ}};​ chuyển tự: ʿ<​b>​Abbai</​b>,​ tiếng Ả Rập: <span lang="​ar"​ dir="​rtl">​النيل الأزرق</​span>​‎;​ chuyển tự: <​b>​an-Nīl al-Āzraq</​b>​) là một dòng sông bắt nguồn từ Hồ Tana tại Ethiopia. Cùng với Nin Trắng, đây là một trong hai phụ lưu chính của Sông Nin. Phần thượng lưu của Nin Xanh được gọi là Abbay trên đất Ethiopia, nơi nhiều người vẫn coi nó là dòng sông linh thiêng, và tin rằng đây là Sông Gihon chảy qua Vườn Eden trong sách Sáng thế 2 (đa số người Ethiopia theo Kitô giáo).<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Theo tài liệu của Cơ quan Thống kê Trung ương Ethiopia, Nin Xanh có tổng chiều dài 1.450 kilômét (900 mi), trong đó 800 km (500 mi) chảy trên đất Ethiopia.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Nin Xanh chảy chủ yếu về phía nam lúc nó mới chảy từ Hồ Tana ra và sau đó đi về phía tây băng qua Ethiopia rồi theo hướng tây bắc tới Sudan. Sau khoảng 30 kilômét (19 mi) từ nguồn ở Hồ Tana, sông chảy vào một hẻm núi dài khoảng 400 kilômét (250 mi). Hẻm núi này là một trở ngại lớn cho việc di chuyển và thông tin từ nửa phía bắc của Ethiopia xuống nửa còn lại ở phía nam. Sức mạnh của Nin Xanh có thể lên đến đỉnh tại Thác Tis Issat, với độ cao 45 mét (148 ft) nằm cách 40 kilômét (25 mi) xuôi dòng theo Hồ Tana.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Edward Ullendorff, <​i>​Ethiopia and the Bible</​i>​ (Oxford: University Press for the British Academy, 1968), p. 2.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">"​Climate,​ 2008 National Statistics (Abstract)",​ Table A.1. Central Statistical Agency website (accessed ngày 26 tháng 12 năm 2009)</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Sông Nin Xanh</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​12°00′B</​span>​ <span class="​longitude">​037°15′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​12°B 37,​25°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​12.000;​ 37.250</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181014155851
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.236 seconds
 +Real time usage: 0.286 seconds
 +Preprocessor visited node count: 451/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5996/​2097152 bytes
 +Template argument size: 381/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 796/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.178/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.21 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 259.056 ​     1 -total
 + ​55.29% ​ 143.243 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ar
 + ​14.02% ​  ​36.325 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_River
 + ​12.00% ​  ​31.084 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​11.69% ​  ​30.271 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​11.50% ​  ​29.784 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  4.10%   ​10.609 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commons
 +  3.37%    8.726      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  2.27%    5.889      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  1.44%    3.736      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​802855-0!canonical and timestamp 20181014155851 and revision id 40894666
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0169--s-ng-nin-xanhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)