User Tools

Site Tools


0170--tr-ng-i-h-c-c-n-thla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0170--tr-ng-i-h-c-c-n-thla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div>​
 +<​p><​b>​Trường Đại học Cần Thơ</​b>​ là một trong ba trường đại học đa ngành đứng đầu về đào tạo tại miền Nam Việt Nam.<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-topuniversities.com_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, là trụ cột trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Ngoài đào tạo, trường đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chính sách quản lý lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trường là một trong ba trường đại học tại Việt Nam đạt chuẩn đào tạo quốc tế của Hệ thống đại học ASEAN, theo sau trường đại học Quốc tế của hệ thống đại học Quốc gia.
 +</​p><​p>​Tiền thân của Trường Đại học Cần Thơ là Viện Đại học Cần Thơ. Bắt đầu từ năm 2012, trường mở rộng thêm cơ sở đào tạo tại Hoà An. Giảng viên được điều chuyển trực tiếp từ cơ sở chính để có thể đảm bảo được chất lượng đào tạo.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​.C4.90.E1.BA.A1i_h.E1.BB.8Dc:"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đại_học:">​Đại học:</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​b>​Nhóm ngành giáo dục:</​b>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Công dân, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Pháp.</​li></​ul><​p><​b>​Nhóm ngành quản lý:</​b>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Quản lý công nghiệp. Chương trình đào tạo tại khu Hòa An: Quản trị kinh doanh.</​li>​
 +<​li>​Chương trình học ngành này chỉ thích hợp cho người học ra trường có khả năng làm quản lý hoặc chủ doanh nghiệp.</​li></​ul><​p><​b>​Nhóm ngành Kinh tế, thương mại, tài chính:</​b>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Marketing,​ Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.</​li></​ul><​p><​b>​Nhóm ngành sinh hóa - sinh - thực phẩm - môi trường:</​b>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Sinh học (chuyên ngành: Sinh học, Vi sinh vật học), Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng, Hóa học, Hóa dược, Khoa học môi trường, Khoa học đất, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản.</​li></​ul><​p><​b>​Nhóm ngành nông - lâm - ngư - nghiệp:</​b>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Chăn nuôi, Nông học, Khoa học cây trồng (chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Công nghệ giống cây trồng), Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Lâm sinh, Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Thú y (chuyên ngành: Thú y, Dược thú y), Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch Công nghệ chế biến thủy sản.</​li></​ul><​p><​b>​Nhóm ngành kỹ thuật:</​b>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cơ khí, (chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí chế biến, Cơ khí giao thông), Kỹ thuật cơ - điện tử, Kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, truyền thông), Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật môi trường, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật tài nguyên nước.</​li></​ul><​p><​b>​Nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn:</​b>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch), Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh), Ngôn ngữ Pháp, Triết học, Văn học, Kinh tế, Chính trị học, Xã hội học, Thông tin học. Chương trình đào tạo tại khu Hòa An: Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh.</​li></​ul><​p><​b>​Nhóm ngành công nghệ thông tin:</​b>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Toán ứng dụng, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin Công nghệ thông tin (chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng), Kỹ thuật máy tính. Chương trình đào tạo tại khu Hòa An: Công nghệ thông tin.</​li></​ul><​p><​b>​Ngành Luật:</​b>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Các chuyên ngành: Luật hành chính, Luật thương mại, Luật tư pháp. Đào tạo tại cơ sở Hòa An cả ba chương trình này.</​li></​ul><​h3><​span id="​Ch.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_h.E1.BB.8Dc_song_b.E1.BA.B1ng:"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chương_trình_học_song_bằng:">​Chương trình học song bằng:</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Dành cho người học muốn tốt nghiệp cùng lúc hai ngành học.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Ch.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_ch.E1.BA.A5t_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_cao.2C_ti.C3.AAn_ti.E1.BA.BFn_v.C3.A0_qu.E1.BB.91c_t.E1.BA.BF."/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chương_trình_chất_lượng_cao,​_tiên_tiến_và_quốc_tế.">​Chương trình chất lượng cao, tiên tiến và quốc tế.</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_ch.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_.C4.91.C3.A0o_t.E1.BA.A1o_tr.C3.ACnh_.C4.91.E1.BB.99_Ti.E1.BA.BFn_s.C4.A9:"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_chương_trình_đào_tạo_trình_độ_Tiến_sĩ:">​Các chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ:</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Gồm các ngành:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bảo vệ thực vật, Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi, Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Hệ thống thông tin, Khoa học cây trồng, Khoa học đất, Kinh tế nông nghiệp, Môi trường đất và nước, Nuôi trồng thuỷ sản, Phát triển nông thôn, Tài chính - Ngân hàng, Vi sinh vật học.</​li>​
 +<​li>​Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh.</​li></​ul>​
 +<​h3><​span id="​.C4.90.E1.BB.99i_ng.C5.A9_gi.E1.BA.A3ng_vi.C3.AAn"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đội_ngũ_giảng_viên">​Đội ngũ giảng viên</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Tính đến tháng 1 năm 2017, trường có 1118 giảng viên. Trong đó có 7 Giáo sư, 110 Phó giáo sư, 205 Tiến sĩ, 685 Thạc sĩ và 111 giảng viên có trình độ đại học.<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​B.E1.BA.A3ng_x.E1.BA.BFp_h.E1.BA.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bảng_xếp_hạng">​Bảng xếp hạng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Theo bảng xếp hạng uniRank năm 2018, Đại học Cần Thơ đứng đầu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 3 tại miền Nam và đứng thứ 5 tại Việt Nam.<sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​Còn theo bảng xếp hạng Webometrics,​ Đại học Cần Thơ đứng đầu tại miền Nam và đứng thứ 4 tại Việt Nam.<sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p><​p>​Còn theo bảng xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS) Đại học Cần Thơ nằm trong nhóm 300 trường đại học/ nhóm trường đại học tốt nhất châu Á.<sup id="​cite_ref-topuniversities.com_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​Ki.E1.BB.83m_.C4.91.E1.BB.8Bnh_ch.E1.BA.A5t_l.C6.B0.E1.BB.A3ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kiểm_định_chất_lượng">​Kiểm định chất lượng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Vào ngày 15/7/2013, trường đã đạt được chứng nhận kiểm định AUN-QA của tổ chức ASEAN University Network,<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ chứng nhận bằng cấp của trường có giá trị sử dụng tại các nước Châu Á.<sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​_Ch.E1.BA.A5t_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_.C4.91.E1.BA.A7u_ra_th.E1.BB.B1c_t.E1.BA.BF"/><​span class="​mw-headline"​ id="​_Chất_lượng_đầu_ra_thực_tế">​ Chất lượng đầu ra thực tế</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable sortable"​ style="​text-align:​center"><​caption>​Chất lượng đầu ra thực tế tính theo các ngành có thời gian tốt nghiệp vào năm 2016<sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th>​Cấp bậc đào tạo
 +</th>
 +<​th>​Số lượng nhập học
 +</th>
 +<​th>​Số lượng tốt nghiệp đúng hạn
 +</th>
 +<​th>​Tỉ lệ tốt nghiệp loại xuất sắc
 +</th>
 +<​th>​Tỉ lệ tốt nghiệp loại giỏi
 +</th>
 +<​th>​Tỉ lệ có việc làm sau khi ra trường 1 năm
 +</​th></​tr><​tr><​td>​đại học
 +</td>
 +<​td>​7062
 +</td>
 +<​td>​5053
 +</td>
 +<​td>​3,​9%
 +</td>
 +<​td>​19,​1%
 +</td>
 +<​td>​88,​6%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Thạc sĩ (Cao học)
 +</td>
 +<​td>​977
 +</td>
 +<​td>​347
 +</td>
 +<​td>​4,​66%
 +</td>
 +<​td>​14,​98%
 +</td>
 +<​td>​100%
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​* <​i>​Tỉ lệ sinh viên có việc làm trong vòng một năm sau khi ra trường đã bao gồm số lượng người ra trường có khởi nghiệp và đăng ký thành lập doanh nghiệp, không bao gồm ngộ nhận khởi nghiệp như đa cấp.<​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​i>​
 +</​p><​p>​* <​i>​Thống kê không dành cho bậc đào tạo thấp như cao đẳng với trung cấp, nên không thể nội suy chất lượng đào tạo ở hai hệ đào tạo này.</​i>​
 +</p>
 +
 +<​p>​Trụ sở chính (Khu 2): 
 +</p>
 +<​ul><​li>​Đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều<​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​li>​
 +<​li>​Khu học chính với hầu hết các khoa, viện, nhà học, thư viện, ký túc xá sinh viên.</​li></​ul><​p>​Các khuôn viên khác:
 +</​p><​p>​Khu 1:
 +</p>
 +<​p>​Cơ sở của Trung tâm Ngoại ngữ, Nhà xuất bản, Ký túc xá CB-CNV-Giảng viên.
 +</​p><​p>​Khu 3:
 +</p>
 +<​ul><​li>​số 1, đường Lý Tự Trọng, Ninh Kiều<​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​li>​
 +<​li>​Đại bản doanh của Trung tâm Công nghệ Phần mềm, Trung tâm Điện tử Tin học.</​li></​ul><​p>​Khu 4 (Khu Hòa An):
 +</p>
 +<​ul><​li>​554 Quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, Xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang<​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​li>​
 +<​li>​Chi nhánh của ĐH Cần Thơ tại tỉnh Hậu Giang với khoa Phát triển Nông thôn, đáp ứng nhu cầu giáo dục đại học tại địa phương, ngoài ra còn là nơi đào tạo của Bộ môn GDQP-AN, nơi nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và là Khu bảo tồn đa dạng sinh học.</​li></​ul>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​h3><​span id="​T.E1.BB.AB_1966_.C4.91.E1.BA.BFn_1975"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Từ_1966_đến_1975">​Từ 1966 đến 1975</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Viện Đại học Cần Thơ được thành lập ngày 31 tháng 3 năm 1966 nhưng đến tháng 10 năm 1966 mới khai trương. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Nguyễn Quang Nhạc, cựu trưởng khoa kiến trúc, Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là viện đại học thứ năm của Việt Nam Cộng hòa (bốn viện đại học kia là Viện đại học Sài Gòn, Viện đại học Huế, Viện đại học Đà Lạt, và Viện đại học Vạn Hạnh).<​sup id="​cite_ref-ReferenceA_18-0"​ class="​reference">​[18]</​sup>​ Viện Đại học Cần Thơ có bốn phân khoa đại học: Khoa học, Luật khoa và Khoa học Xã hội, Văn khoa, và Sư phạm. Sau đó viện đại học này mở thêm phân khoa Canh nông. Ngoài ra, Phân khoa Sư phạm có Trường Trung học Kiểu mẫu.
 +</​p><​p>​Năm đầu tiên đó có 985 sinh viên ghi danh học với viện trưởng là Giáo sư Phạm Hoàng Hộ. Viện đại học có ba khuôn viên: trụ sở chính ở Công trường Hòa Bình trong thành phố, một số phân khoa đặt ở Cái Răng và khuôn viên thứ ba ở Cái Khế. Trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân (1968) cơ sở ở Công trường Hòa Bình gồm thư viện, giảng đường và phòng thí nghiệm khoa học trong thị xã bị quân Mặt trận Giải phóng tiến chiếm. Trong cuộc phản công hai bên đánh nhau gây thiệt hại nặng nề nhưng sau đó được tái thiết.<​sup id="​cite_ref-ReferenceA_18-1"​ class="​reference">​[18]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​T.E1.BB.AB_1975_.C4.91.E1.BA.BFn_nay"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Từ_1975_đến_nay">​Từ 1975 đến nay</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Viện Đại học Cần Thơ được đổi thành Đại học Cần Thơ. Lúc này, chương trình đào tạo và sinh viên cũ của Khoa Sư phạm và Cao đẳng Nông nghiệp được tiếp tục đào tạo tại Khoa Sư phạm Tự nhiên và Khoa Nông nghiệp của Đại học Cần Thơ. Sinh viên của các khoa khác hoặc được gởi lên các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc được chuyển vào các chuyên ngành đang đào tạo tại trường.<​sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​p><​p>​Sau năm 1975, Khoa Sư phạm được tách thành Khoa Sư phạm Tự nhiên và Khoa Sư phạm Xã hội đào tạo giáo viên phổ thông trung học gồm Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh vật học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, và Ngoại ngữ. Sau đó mở rộng thành 5 Khoa: Toán - Lý (1980), Hóa - Sinh (1980), Sử - Địa (1982), Ngữ văn (1983) và Ngoại ngữ (1983).
 +</​p><​p>​Trường Cao đẳng Nông nghiệp được đổi tên thành Khoa Nông nghiệp, đào tạo 2 ngành Trồng trọt và Chăn nuôi. Đến năm 1979, Khoa Nông nghiệp được mở rộng thành 7 Khoa: Trồng trọt (1977), Chăn nuôi - Thú y (1978), Thủy nông và Cải tạo đất (1978), Cơ khí Nông nghiệp (1978), Chế biến và Bảo quản Nông sản (1978), Kinh tế Nông nghiệp (1979), và Thủy sản (1979).
 +</​p><​p>​Năm 1978, Khoa đại học Tại chức được thành lập, có nhiệm vụ quản lý và thiết kế chương trình bồi dưỡng và đào tạo giáo viên phổ thông trung học và kỹ sư thực hành chỉ đạo sản xuất cho các tỉnh ĐBSCL. Thời gian đào tạo là 5 năm. Từ năm 1981 do yêu cầu của các địa phương, công tác đào tạo tại chức cần được mở rộng hơn và trường đã liên kết với các tỉnh mở các trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng đại học Tại chức mà tên gọi hiện nay là Trung tâm Giáo dục Thường xuyên: Tiền Giang - Long An - Bến Tre, Vĩnh Long - Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang và Minh Hải.
 +</​p><​p>​Năm 1987, để phục vụ phát triển kinh tế thị trường phù hợp với chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, Khoa Kinh tế Nông nghiệp đã liên kết với trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh mở thêm 4 ngành đào tạo Cử nhân Kinh tế: Kinh tế Tài chính - Tín dụng, Kinh tế Kế toán Tổng hợp, Kinh tế Ngoại thương và Quản trị Kinh doanh. Tương tự, năm 1988, Khoa Thủy nông đã mở thêm hai ngành đào tạo mới là Thủy công và Công thôn đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà cửa và cầu đường nông thôn ở ĐBSCL.
 +</​p><​p>​Ngoài việc thành lập và phát triển các khoa, Đại học Cần Thơ còn tổ chức các Trung tâm nghiên cứu khoa học nhằm kết hợp có hiệu quả 3 nhiệm vụ Đào tạo - nghiên cứu khoa học - Lao động sản xuất. Từ năm 1985 đến năm 1992 có 7 Trung tâm được thành lập: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học (1985), Năng lượng mới (1987), Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Canh tác ĐBSCL (1988), Điện tử - Tin học (1990), Nghiên cứu và Phát triển Tôm-Artemia (1991), Ngoại ngữ (1991), Thông tin Khoa học &amp; Công nghệ (1992).
 +</​p><​p>​Tháng 4 năm 2003, Khoa Y- Nha - Dược được tách ra để thành lập trường đại học Y-Dược Cần Thơ trực thuộc Bộ Y tế.<​sup id="​cite_ref-:​0_20-0"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Trường Đại học Cần Thơ đã chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường, mở rộng hợp đồng NCKH và chuyển giao tiến độ khoa học và kỹ thuật phục vụ kinh tế xã hội vùng ĐBSCL và trong cả nước, các chương trình nghiên cứu quốc gia có liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước được thực hiện trên nhiều địa bàn ở ĐBSCL và trong cả nước đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội cao.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​T.E1.BA.A1p_ch.C3.AD_khoa_h.E1.BB.8Dc"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tạp_chí_khoa_học">​Tạp chí khoa học</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, mã số ISSN: 1859-2333, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 101/​GP-BTTTT,​ ngày 10 tháng 4 năm 2015, cho phép Tạp chí xuất bản 9 kỳ một năm, trong đó có 3 kỳ xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
 +</p>
 +
 +<​p>​Hiệu trưởng:
 +</p>
 +<​p>​Phó Hiệu trưởng hiện nay:
 +</p>
 +<​ul><​li>​PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền<​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​li>​
 +<​li>​PGS.TS Lê Việt Dũng</​li>​
 +<​li>​PGS. TS Trần Trung Tính</​li></​ul>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Đây là tên trường trước 1975, sau 1975 bị giải thể và thành lập lại với tên Đại học Cần Thơ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Webometrics”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&​amp;​rft.btitle=Webometrics&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.webometrics.info%2Fen%2FAsia%2Fvietnam&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“2018 Vietnamese University Ranking”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&​amp;​rft.btitle=2018+Vietnamese+University+Ranking&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.4icu.org%2Fvn%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“QS Asia University Rankings 2018”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&​amp;​rft.btitle=QS+Asia+University+Rankings+2018&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.topuniversities.com%2Funiversity-rankings%2Fasian-university-rankings%2F2018&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Universities in Vietnam”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&​amp;​rft.btitle=Universities+in+Vietnam&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.4icu.org%2Fvn%2Findex.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-topuniversities.com-6">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“QS Asia University Rankings 2018”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&​amp;​rft.btitle=QS+Asia+University+Rankings+2018&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.topuniversities.com%2Funiversity-rankings%2Fasian-university-rankings%2F2018&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Công khai chất lượng”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&​amp;​rft.btitle=C%C3%B4ng+khai+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fblu.edu.vn%2Fcong-khai-theo-tt09%2F1555&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“2018 Vietnamese University Ranking”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&​amp;​rft.btitle=2018+Vietnamese+University+Ranking&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.4icu.org%2Fvn%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Vietnam | Ranking Web of Universities”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&​amp;​rft.btitle=Vietnam+%7C+Ranking+Web+of+Universities&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.webometrics.info%2Fen%2FAsia%2Fvietnam&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“AUN member universities”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&​amp;​rft.btitle=AUN+member+universities&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.aunsec.org%2Faunmemberuniversities.php&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“AUN-QA:​ Cái đích của những trường đại học hướng đến chất lượng”. <​i>​Trang tin tức sự kiện trường Đại học Kinh Tế</​i>​Xu thế hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng khiến các trường ĐH bắt buộc phải tìm cho mình những thước đo mới tầm cỡ quốc tế.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&​amp;​rft.atitle=AUN-QA%3A+C%C3%A1i+%C4%91%C3%ADch+c%E1%BB%A7a+nh%E1%BB%AFng+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%91%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+%C4%91%E1%BA%BFn+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Trang+tin+t%E1%BB%A9c+s%E1%BB%B1+ki%E1%BB%87n+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Kinh+T%E1%BA%BF&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fueb.edu.vn%2Fnewsdetail%2Fve_UEB%2F5815%2Faunqa-cai-dich-cua-nhung-truong-dai-hoc-huong-den-chat-luong.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Chất lượng đào tạo thực tế”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&​amp;​rft.btitle=Ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+%C4%91%C3%A0o+t%E1%BA%A1o+th%E1%BB%B1c+t%E1%BA%BF&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.ctu.edu.vn%2Fthongtu09%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Người Việt đang “mê” đa cấp thay vì “say” khởi nghiệp!?​”"​Có một sự liên hệ mật thiết giữa kinh doanh đa cấp và khởi nghiệp, nhưng nếu so sánh về giá trị cho xã hội mà khởi nghiệp và đa cấp tạo ra, chúng ta có thể thấy rõ sự khập khiễng này."</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&​amp;​rft.btitle=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+Vi%E1%BB%87t+%C4%91ang+%E2%80%9Cm%C3%AA%E2%80%9D+%C4%91a+c%E1%BA%A5p+thay+v%C3%AC+%E2%80%9Csay%E2%80%9D+kh%E1%BB%9Fi+nghi%E1%BB%87p%21%3F&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdantri.com.vn%2Fkinh-doanh%2Fnguoi-viet-dang-me-da-cap-thay-vi-say-khoi-nghiep-20160304151258669.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Khu học chính với hầu hết các khoa, viện, nhà học, thư viện, ký túc xá sinh viên</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Cơ sở của Trung tâm Ngoại ngữ, Nhà xuất bản, Ký túc xá CB-CNV-Giảng viên</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Đại bản doanh của Trung tâm Công nghệ Phần mềm, Trung tâm Điện tử Tin học</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Chi nhánh của ĐH Cần Thơ tại tỉnh Hậu Giang với khoa Phát triển Nông thôn, đáp ứng nhu cầu giáo dục đại học tại địa phương, ngoài ra còn là nơi đào tạo của Bộ môn GDQP-AN, nơi nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và là Khu bảo tồn đa dạng sinh học.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ReferenceA-18">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Embassy of the Republic of Viet-Nam. <​i>​Viet-Nam Bulletin no 18</​i>​. Washington, DC: ?, 1969</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐẠI HỌC CẦN THƠ”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&​amp;​rft.btitle=GI%E1%BB%9AI+THI%E1%BB%86U+CHUNG+V%E1%BB%80+%C4%90%E1%BA%A0I+H%E1%BB%8CC+C%E1%BA%A6N+TH%C6%A0&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.ctu.edu.vn%2Fgioi-thieu%2Fgioi-thieu.html%23a-la-ch-sa-ha-nh-tha-nh-va-pha-t-tria-n&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-:​0-20"><​b>​^</​b>​ <span class="​error mw-ext-cite-error"​ lang="​vi"​ dir="​ltr">​Lỗi chú thích: Thẻ <​code>&​lt;​ref&​gt;</​code>​ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên <​code>:​0</​code></​span></​li>​
 +<li id="​cite_note-21"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Thành uỷ viên Thành phố Cần Thơ - Bí thư Đảng uỷ Trường ĐHCT - Phó Trưởng Khoa Thủy Sản 2007-2011</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trường</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​p>​THPT Thực hành Sư phạm</​p></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Khoa/​Bộ môn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​p>​Khoa học Tự nhiên * Kinh tế và Quản trị Kinh doanh * Khoa học Xã hội và Nhân văn * Sư phạm * Nông nghiệp &amp; Sinh học Ứng dụng * Công nghệ * Công nghệ Thông tin &amp; Truyền thông * Sau đại học * Luật * Thủy sản * Khoa học Chính trị * Dự bị Đại học * Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên * Phát triển Nông thôn * Ngoại ngữ * Bộ môn Giáo Dục Thể Chất</​p></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Viện</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​p>​Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Sinh hoc * Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long * Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu</​p></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Trung tâm</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​p>​Công nghệ Phần mềm * Bồi dưỡng chuyên môn Sau đại học * Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm * Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp * Dịch vụ và Chuyển giao Công nghệ * Đảm bảo Chất lượng &amp; Khảo thí * Đánh giá nâng lực Ngoại ngữ * Đào tạo, NC và Tư vấn kinh tế * Điện - Điện tử * Giáo dục Quốc phòng * Học liệu * Liên kết Đào tạo * Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ * Ngoại ngữ * Thông tin và Quản trị mạng * Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ * Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ</​p></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1226
 +Cached time: 20181018051536
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.288 seconds
 +Real time usage: 0.334 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1766/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 61398/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1707/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 14366/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.097/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.24 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 234.256 ​     1 -total
 + ​52.55% ​ 123.105 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​49.48% ​ 115.908 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_tr&#​432;&#​7901;​ng_h&#​7885;​c
 + ​27.70% ​  ​64.889 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.42% ​  ​47.824 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.09% ​  ​30.661 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  9.13%   ​21.378 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_x&#​7871;​p_h&#​7841;​ng_&#​273;&#​7841;​i_h&#​7885;​c_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.30%   ​14.758 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_vi&​ecirc;​n_tr&#​432;&#​7901;​ng_&#​272;&#​7841;​i_h&#​7885;​c_C&#​7847;​n_Th&#​417;​
 +  5.98%   ​14.016 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​AUN
 +  4.76%   ​11.145 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_b&#​7855;​t_&#​273;&#​7847;​u_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​43956-0!canonical and timestamp 20181018051536 and revision id 43799909
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0170--tr-ng-i-h-c-c-n-thla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)