User Tools

Site Tools


0174--burebistala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0174--burebistala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Dacia_around_60-44_BC_during_Burebista%2C_including_campaigns_-_French.png/​300px-Dacia_around_60-44_BC_during_Burebista%2C_including_campaigns_-_French.png"​ width="​300"​ height="​193"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Dacia_around_60-44_BC_during_Burebista%2C_including_campaigns_-_French.png/​450px-Dacia_around_60-44_BC_during_Burebista%2C_including_campaigns_-_French.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Dacia_around_60-44_BC_during_Burebista%2C_including_campaigns_-_French.png/​600px-Dacia_around_60-44_BC_during_Burebista%2C_including_campaigns_-_French.png 2x" data-file-width="​2901"​ data-file-height="​1866"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bản đồ khu vự trong các chiến dịch của Burebista</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Burebista</​b>​ (tiếng Hy Lạp cổ: <span lang="​grc">​Βυρεβιστα,​ Βυρεβιστας,​ Βοιρεβίστας</​span>​) là vua của Getae và người Dacia, vị vua đã lần đầu thống nhất các bộ lạc và làm vua từ năm 82 đến 44 trước Công nguyên. Ông đã chỉ huy các cuộc cướp bóc và chinh phục trên khắp Trung Âu và Đông Nam Âu, chinh phục hầu hết các bộ lạc lân cận. Dưới sự lãnh đạo của Burebista, Dacia trở thành một quốc gia hùng mạnh và thậm chí còn đe dọa cả một số vùng của Đế quốc La Mã. Trước tình cảnh đó, hoàng đế Julius Caesar dự định mở một chiến dịch lớn chống lại người Dacia nhưng ông đã bị ám sát vào năm 44 trước công nguyên. Sau khi ông bị ám sát trong một âm mưu bên trong, Vương quốc Dacia bị phân thành những quốc gia nhỏ hơn rồi tái thống nhất lại vào năm 95 dưới sự cai trị của vua Decebalus.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Cetatea_Blidaru.JPG/​300px-Cetatea_Blidaru.JPG"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Cetatea_Blidaru.JPG/​450px-Cetatea_Blidaru.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Cetatea_Blidaru.JPG/​600px-Cetatea_Blidaru.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tường thànhh của pháo đài Blidaru (Hạt Hunedoara, România), được xây bởi vương quốc của Burebista</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Cetatea_Costesti.JPG/​300px-Cetatea_Costesti.JPG"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Cetatea_Costesti.JPG/​450px-Cetatea_Costesti.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Cetatea_Costesti.JPG/​600px-Cetatea_Costesti.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Các bức tường thành của pháo đài Costeşti</​div></​div></​div>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181014143741
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.272 seconds
 +Real time usage: 0.312 seconds
 +Preprocessor visited node count: 760/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 50197/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2002/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.133/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 207.169 ​     1 -total
 + ​70.09% ​ 145.214 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-grc
 + ​27.39% ​  ​56.735 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​21.76% ​  ​45.077 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_Dacia
 +  9.64%   ​19.968 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 +  6.59%   ​13.643 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  5.83%   ​12.077 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.19%    6.612      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  1.30%    2.697      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.27%    2.625    113 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804725-0!canonical and timestamp 20181014143740 and revision id 41103285
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0174--burebistala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)