User Tools

Site Tools


0175--r-mnicu-v-lceala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0175--r-mnicu-v-lceala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Râmnicu Vâlcea</​b>​ là một thành phố România. Thành phố thuộc hạt Vâlcea. Đây là thành phố lớn thứ 22 quốc gia này. Thành phố Râmnicu Vâlcea có dân số 170.656 người (theo điều tra dân số năm 2002), diện tích km2. Thành phố có độ cao 250 mét trên mực nước biển. Râmnicu Vâlcea nằm ở khu vực trung tâm phía nam của Romania. Tại chân núi Nam Carpathia, thành phố nằm ở vị trí khoảng 12 km (7,5 dặm) so với dãy núi Cozia và khoảng 40 km (25 dặm) từ dãy núi Făgăraş và Lotrului. Giới hạn phía nam của Râmnicu Vâlcea được hình thành bởi cao nguyên Getic và thung lũng Oltului.
 +</​p><​p>​Sông Olt chảy qua thành phố Râmnicu Vâlcea, tuyến đường E81 và một trong những tuyến đường sắt quốc gia chính cũng chạy qua thành phố này.
 +Khu vực này có dân sinh sống kể từ thời Dacia và La Mã. Một pháo đài mới được xây dựng trên vị trí trong thời Trung Cổ. Râmnicu Vâlcea đầu tiên xác nhận trong các quy định của Hoàng thân Mircea cel Bătrân, như "thị trấn vương Râmnic"​ (ngày 04 tháng 9 năm 1388), và xác nhận là thủ phủ hạt Vâlcea trong cùng thời kỳ (8/1/1392).
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181010212152
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.400 seconds
 +Real time usage: 0.507 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3330/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 49723/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3971/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1897/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.133/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.86 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 431.491 ​     1 -total
 + ​84.25% ​ 363.527 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​66.86% ​ 288.499 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​11.72% ​  ​50.555 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.31% ​  ​44.475 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.13%   ​35.081 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.28%   ​31.413 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.54%   ​28.223 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.11%   ​26.351 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  5.37%   ​23.181 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​805017-0!canonical and timestamp 20181010212151 and revision id 22082978
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0175--r-mnicu-v-lceala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)