User Tools

Site Tools


0188--uss-honolulula-gi

Ba tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang cái tên USS Honolulu, theo tên thành phố Honolulu, thủ phủ tiểu bang Hawaii:

0188--uss-honolulula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)