User Tools

Site Tools


0197--uss-suwaneela-gi

Bốn tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang tên USS Suwanee hay Suwannee, theo tên sông Suwannee tại Georgia và Florida:

  • USS Suwanee (1864) là một pháo hạm chạy guồng hông hai đầu, được đưa vào hoạt động năm 1865 và bị đắm năm 1868
  • USS Suwanee (1897) là một tàu tiếp liệu hải đăng thuộc Dịch vụ Hải đăng Hoa Kỳ đã phục vụ cho Hải quân trong cuộc Chiến tranh Tây Ban Nha-Hoa Kỳ
  • USS Suwanee (ID-1320) là một tàu hàng được đưa vào hoạt động năm 1919
  • USS Suwannee (CVE-27) được trưng dụng năm 1941 như một tàu chở dầu hạm đội, cải biến thành một tàu sân bay hộ tống vào năm 1942, và đã phục vụ cho đến năm 1946
0197--uss-suwaneela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)