User Tools

Site Tools


0201--v-nh-trung-t-nh-bi-nla-gi

Vĩnh Trung là một xã của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Biểu đồ gió Xã An Cư Xã Văn Giáo xã Ô Long Vỹ Biểu đồ gió
Xã An Cư B xã Ô Long Vỹ
T    Xã Vĩnh Trung    Đ
N
TT. Chi Lăng Xã Núi Voi Xã Thạnh Mỹ Tây
Enclave: {{{enclave}}}

8152 người

- Địa chỉ: ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3877101

- Email: [email protected]

Lễ hội đua bò Bảy Núi

  • Quyết định 56-CP[1] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi, xã Vĩnh Trung thuộc huyện Bảy Núi.
  • Quyết định 300-CP[2] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, xã Vĩnh Trung thuộc huyện Tịnh Biên.
0201--v-nh-trung-t-nh-bi-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)