User Tools

Site Tools


0204--ch-u-ph-bla-gi

Châu Phú B là một phường thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Phường Châu Phú B được thành lập năm 1979 trên cơ sở xã Châu Phú B cùng với 1/2 ấp Châu Thới 1 và 1/2 ấp Châu Thới 2 (theo đường rãnh lòng kinh Vĩnh tế, qua lòng kinh cầu số 4 đến giữa lộ núi Sam – Châu Đốc) của xã Châu Phú A.[2]

0204--ch-u-ph-bla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)