User Tools

Site Tools


0241--uss-boisela-gi

Hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang cái tên USS Boise, theo tên thành phố Boise thủ phủ tiểu bang Idaho:

0241--uss-boisela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)