User Tools

Site Tools


0252--nishiyodogawa-ku-osakala-gi

Nishiyodogawa-ku, Osaka (?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Kawasaki, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích km2, dân số năm 2010 là người.

  • Phương tiện liên quan tới Nishiyodogawa-ku, Osaka tại Wikimedia Commons
0252--nishiyodogawa-ku-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)