User Tools

Site Tools


0254--v-nh-b-nh-ch-u-th-nh-an-giangla-gi

Vĩnh Bình là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Vĩnh Bình    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}
Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bình
  • Quyết định 181-CP[1] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang, tách 1/2 ấp Vĩnh Bình và 1/3 ấp Vĩnh Thuận của xã Vĩnh Hanh lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Bình.
  • Quyết định 300-CP[2] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành
0254--v-nh-b-nh-ch-u-th-nh-an-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)