User Tools

Site Tools


0281--barcarolle-chopinla-gi

Đoạn mở đầu của bản Barcarole

Barcarolle trên cung F thăng trưởng, Op. 60 là một đoạn độc tấu piano của Frédéric Chopin, sáng tác từ mùa thu năm 1845 đến mùa hè năm 1846. Được viết dưới thể barcarolle, nên nó có đặc trưng bởi âm điệu lãng mạn đều đều và một chút tiếc nuối. Hầu hết phần kỹ thuật cho tay phải là đoạn 3 và 6.

Xem Đặng Thái Sơn biểu diễn bài này tại Vác-xa-va trong cuộc thi Chopin quốc tế năm 1980 ở phần liên kết ngoài.

0281--barcarolle-chopinla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)