User Tools

Site Tools


0368--ch-u-l-ngla-gi

Châu Lăng là một xã của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Châu Lăng    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}
  • Quyết định 56-CP[1] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi, xã Châu Lăng thuộc huyện Bảy Núi.
  • Quyết định 181-CP[2] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn huyện Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang, xã Châu Lăng đổi tên thành xã An Lạc.
  • Quyết định 300-CP[3] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, xã An Lạc thuộc huyện Tri Tôn.
  • Sau này, xã An Lạc được đổi tên lại thành xã Châu Lăng[cần dẫn nguồn].
0368--ch-u-l-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)