User Tools

Site Tools


0376--ti-ng-mizola-gi

Tiếng Mizo (Mizo ṭawng) là ngôn ngữ bản địa của người Mizo tại bang Mizoram của Ấn Độ, bang Chin của Myanmar, và dãy đồi Chittagong của Bangladesh. Ngôn ngữ này cũng được gọi là Lushai, một thuật ngữ thời thực dân. Dù vẫn phổ biến, Lushai (hay Lusei, Lushei) được người Mizo xem là sai.[3] Ngôn ngữ thơ của tiếng Mizo chịu ảnh hưởng nhiều từ tiếng Pawi, tiếng Paite, và tiếng Hmar, và nhiều bài thơ cổ "tiếng Mizo" thực ra được viết bằng tiếng Pawi.[3] Tiếng Mizo là ngôn ngữ chính thức của Mizoram, cùng với tiếng Anh.

Khác:

  1. The Ethnologue, 13th Edition, Barbara F. Grimes, Editor, 1996, Summer Institute of Linguistics, Inc.
  2. K. S. Singh: 1995, People of India-Mizoram, Volume XXXIII, Anthropological Survey of India, Calcutta.
  3. Grierson, G. A. (Ed.) (1904b). Tibeto-Burman Family: Specimens of the Kuki-Chin and Burma Groups, Volume III Part III of Linguistic Survey of India. Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta.
  4. Grierson, G. A: 1995, Languages of North-Eastern India, Gian Publishing House, New Delhi.
  5. Malsawmtluanga, 1994 Mizoram, Aizawl
0376--ti-ng-mizola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)