User Tools

Site Tools


0472--fukushima-ku-osakala-gi

Fukushima-ku, Osaka (福島区?) là một trong 24 khu thuộc thành phố Osaka, tỉnh Osaka, vùng Kinki trên đảo Honshū, Nhật Bản. Quận có diện tích 4,67 km2, dân số năm 2010 là 63.237 người[1]. Quận giáp sông Yodo về phía bắc, sông Dōjima về phía nam. Quận này chủ yếu là khu dân cư nhưng có một số khu nhà văn phòng và thương mại do quận nằm gần các trung tâm thương mại Umeda và Dōjima.

  • Phương tiện liên quan tới Fukushima-ku, Osaka tại Wikimedia Commons
  1. ^ Official Stat of Osaka City
0472--fukushima-ku-osakala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)