User Tools

Site Tools


0480--danh-s-ch-n-v-h-nh-ch-nh-ninh-hla-gi

Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc được chia ra thành các đơn vị hành chính sau:

  • 5 đơn vị cấp địa khu
  • 21 đơn vị cấp huyện
  • 229 đơn vị cấp hương

Tất cả các đơn vị hành chính này được giải thích chi tiết trong bài phân cấp hành chính Trung Quốc. Danh sách sau chỉ liệt kê các đơn vị hành chính cấp địa khu và cấp huyện của Ninh Hạ.

0480--danh-s-ch-n-v-h-nh-ch-nh-ninh-hla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)