User Tools

Site Tools


0503--koninla-gi

Konin} là một thành phố trong tỉnh Wielkopolskie, Ba Lan. Thành phố Konin có diện tích  km², dân số năm 2006 là 80618 người. Đây là thành phố lớn thứ của 3 tỉnh.

0503--koninla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)