User Tools

Site Tools


0517--pi-ala-gi

Piła} là một thành phố trong tỉnh Wielkopolskie, Ba Lan. Thành phố Piła có diện tích  km², dân số năm 2006 là 75.044 người. Đây là thành phố lớn thứ tư của tỉnh.

0517--pi-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)