User Tools

Site Tools


0559--danh-s-ch-n-v-h-nh-ch-nh-trung-qu-c-ti-p-gi-p-v-i-vi-t-namla-gi

Trung Quốc có hai tỉnh và khu tự trị tiếp giáp với Việt Nam, đó là Vân Nam và Quảng Tây.

  • Vân Nam: có ba địa khu (địa cấp thị và châu tự trị) tiếp giáp với Việt Nam
Phổ Nhĩ: có một huyện tiếp giáp với Việt Nam
Huyện tự trị dân tộc Di, Cáp Nê Giang Thành
Hồng Hà: có bốn huyện tiếp giáp với Việt Nam
Lục Xuân
Kim Bình
Bình Biên
Hà Khẩu
Văn Sơn: có ba huyện tiếp giáp với Việt Nam
Mã Quan
Ma Lật Pha
Phú Ninh
  • Quảng Tây: có ba địa cấp thị tiếp giáp với Việt Nam
Bách Sắc: có hai huyện tiếp giáp với Việt Nam
Na Pha
Tĩnh Tây
Sùng Tả: có ba huyện tiếp giáp với Việt Nam
Đại Tân
Long Châu
Ninh Minh
Phòng Thành Cảng: có hai huyện cấp thị và quận nội thành tiếp giáp với Việt nam
Phòng Thành
Đông Hưng

Danh sách các tỉnh Việt Nam có biên giới với Trung Quốc

0559--danh-s-ch-n-v-h-nh-ch-nh-trung-qu-c-ti-p-gi-p-v-i-vi-t-namla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)