User Tools

Site Tools


0593--t-nhla-gi

Tà Đảnh là một xã của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Biểu đồ gió xã Tân Lập Biểu đồ gió
xã Núi Tô B xã Vĩnh An
T    xã Tà Đảnh    Đ
N
xã Cô Tô xã Tân Tuyến xã Tây Phú
Enclave: {{{enclave}}}
  • Quyết định 56-CP[1] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi, xã Tà Đảnh thuộc huyện Bảy Núi.
  • Quyết định 181-CP[2] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn huyện Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang, tách các ấp Hòa An, Bình An của xã Tà Đảnh, một phần đất của xã Tú Tề lập thành một xã mới lấy tên là xã Tân Lập. và xã Tà Đảnh đổi tên thành xã Tân Cương.
  • Quyết định 300-CP[3] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, xã Tân Cương thuộc huyện Tri Tôn.
  • Sau này, xã Tân Cương được đổi tên lại thành xã Tà Đảnh[cần dẫn nguồn].
0593--t-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)