User Tools

Site Tools


0597--natri-nitruala-gi

Natri nitrua (Na3N) là hợp chất vô cơ với công thức Na3N. Trái với nitrua liti và các muối nitrua khác, natri nitrua là một muối nitrua kim loại kiềm rất không bền. Nó được tạo thành bằng cách kết hợp các chùm nguyên tử natri và nitơ tạo thành hợp chất đọng lại trên nền xa-phia nhiệt độ thấp.[1] Nó phân hủy thành các nguyên tố cấu thành:

2 Na3N → 6 Na + N2
0597--natri-nitruala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)