User Tools

Site Tools


0650--danh-s-ch-th-rom-niala-gi

Dưới đây là danh sách thành phố România xếp theo thứ tự dân số theo điều tra năm 2002. Đối với thành phố lớn, độ cao trung bình được đưa ra.[1] Thành phố in đậm là thủ phủ. Danh sách này gồm các thành phố lớn với tư cách municipiu cũng như oraş.

Thành phố có dân số trên 100.000 người (ước tính năm 2009)[sửa | sửa mã nguồn]

0650--danh-s-ch-th-rom-niala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)