User Tools

Site Tools


0675--l-c-qu-ila-gi

Lạc Quới là một xã của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

  • Quyết định 56-CP[1] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi, xã Lạc Quới thuộc huyện Bảy Núi.
  • Quyết định 300-CP[2] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, xã Lạc Quới thuộc huyện Tri Tôn.
0675--l-c-qu-ila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)