User Tools

Site Tools


0683--danh-s-ch-n-v-h-nh-ch-nh-thi-n-t-nla-gi

Thành phố Thiên Tân, Trung Quốc được chia ra thành các đơn vị hành chính sau:

  • 16 đơn vị cấp huyện
    • 6 khu (quận) nội thành
    • 1 khu (quận) ven biển
    • 4 khu (quận) ven đô
    • 5 khu (quận) ngoại thành
  • 244 đơn vị cấp hương

Tất cả các đơn vị hành chính này được giải thích chi tiết trong bài phân cấp hành chính Trung Quốc. Danh sách sau chỉ liệt kê các đơn vị hành chính cấp huyện của Thiên Tân.

0683--danh-s-ch-n-v-h-nh-ch-nh-thi-n-t-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)