User Tools

Site Tools


0687--sumyla-gi

Sumy (tiếng Ukraina:Суми), (tiếng Nga: Сумы) là một thành phố thủ phủ của tỉnh Sumi của Ukraina. Thành phố Sumi có diện tích km2, dân số theo điều tra vào năm 2001 là 293.141 người. Đây là thành phố lớn thứ 20 tại Ukraina.

Bản mẫu:Thành phố Ukraina

0687--sumyla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)