User Tools

Site Tools


0697--alytusla-gi

Alytus là một thành phố Litva. Thành phố thuộc hạt Alytus, khu tự quản thành phố Alytus. Đây là thành phố lớn 6 thứ quốc gia này. Thành phố Alytus có dân số 71.491 người (theo điều tra dân số năm 2008, so với 68.304 người năm 2001), diện tích km2.

  • Danh sách thành phố Litva

Bản mẫu:Thành phố Litva

0697--alytusla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)