User Tools

Site Tools


0706--v-nh-tr-ch-tho-i-s-nla-gi

Vĩnh Trạch là một xã thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Vĩnh Trạch    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}

Xã Vĩnh Trạch còn lại 1.881 ha diện tích tự nhiên và 16.725 nhân khẩu[1].

Trạm y tế xã Vĩnh Trạch
Tiểu đình thờ Phật Di Lặc trong khuôn viên chùa Lan Nhã Kỳ Duyên ở xã Vĩnh Trạch
  • Quyết định 56-CP[2] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Huệ Đức và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành, xã Vĩnh Trạch thuộc huyện Châu Thành
  • Quyết định 181-CP[3] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang, sáp nhập một phần các ấp Đông An, Tây Bình A, Tây Bình B của xã Vĩnh Chánh (theo lòng rạch Mạc Cần Vện) vào xã Vĩnh Trạch.
  • Quyết định 300-CP[4] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Vĩnh Trạch thuộc huyện Thoại Sơn
  • Nghị định 29/2002/NĐ-CP[1] ngày 22 tháng 03 năm 2002 của Chính phủ, thành lập thị trấn Phú Hòa trên cơ sở 523 ha diện tích tự nhiên và 9.033 nhân khẩu của xã Phú Hoà; 220 ha diện tích tự nhiên và 2.056 nhân khẩu của xã Vĩnh Trạch và đổi tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thuận.
0706--v-nh-tr-ch-tho-i-s-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)