User Tools

Site Tools


0738--b-nh-c-long-xuy-nla-gi

Bình Đức là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Phường Bình Đức có diện tích 11,07 km², dân số năm 1999 là 16246 người,[1] mật độ đạt 1468 người/km².

  • Năm 1979, một phần đất ấp Bình Thạnh (từ Xép Bà Lý trở lên phía bắc) của phường Bình Đức, thị xã Long Xuyên được tách ra cùng với ấp Hòa Long, ấp Hòa Phú của xã Hòa Bình Thạnh, một phần ấp Bình Phú của xã Bình Hòa để thành lập thị trấn An Châu.[2]
  • Năm 1984, ấp Bình Hoà của xã Mỹ Hoà và một phần khóm Bình Khánh của phường Bình Đức được tách ra để thành lập xã Mỹ Khánh.[3]
  • Tháng 3 năm 1999, phường Bình Đức trực thuộc thành phố Long Xuyên mới nâng cấp từ thị xã Long Xuyên.[4]
  • Tháng 8 năm 1999, 628,80 ha diện tích tự nhiên và 24.820 nhân khẩu của phường Bình Đức (gồm khóm Bình Thới 1, 2, 3 và khóm Bình Chánh 1, 2, 3, 4, 5) được tách ra để thành lập phường Bình Khánh. Phường Bình Đức lúc này còn 1,106,80 ha diện tích tự nhiên và 16.58 nhân khẩu.[5]
0738--b-nh-c-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)