User Tools

Site Tools


0750--barquisimetola-gi

Barquisimeto là một thành phố Venezuela. Thành phố này là thủ phủ bang Lara ở tây trung bộ Venezuela, trung độ giữa Caracas và Maracaibo bên sông Turbio. Thành phố có diện tích 2760 km2, dân số thời điểm năm 2007 là 1,5 triệu người. Đây là thành phố lớn thứ 4 Venezuela.

Bản mẫu:Bang Lara

0750--barquisimetola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)