User Tools

Site Tools


0754--tho-i-giangla-gi

Thoại Giang là một xã thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Thoại Giang    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}

Xã Thoại Giang còn lại 2.616 ha diện tích tự nhiên và 11.279 nhân khẩu.[1].

  • Quyết định 56-CP[2] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Huệ Đức và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành, xã Thoại Sơn thuộc huyện Châu Thành
  • Quyết định 181-CP[3] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, đổi tên xã Thoại Sơn thành xã Thoại Giang, sáp nhập một phần các ấp Tây Bình và Bắc Thạnh của xã Thoại Giang vào thị trấn Núi Sập (theo lòng kinh Long Xuyên đi Rạch Giá và bờ đê đất ở khoảng giữa kinh E và kinh D).
  • Quyết định 300-CP[4] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Thoại Giang thuộc huyện Thoại Sơn
  • Nghị định 53/2003/NĐ-CP[1] ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ, thành lập xã Bình Thành thuộc huyện Thoại Sơn trên cơ sở 837,3 ha diện tích tự nhiên và 498 nhân khẩu của xã Vọng Thê, 2.111 ha diện tích tự nhiên và 10.489 nhân khẩu của xã Thoại Giang.
0754--tho-i-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)