User Tools

Site Tools


0771--b-nh-kh-nh-long-xuy-nla-gi

Bình Khánh là một phường thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Phường Bình Khánh có diện tích 6,28 km², dân số năm 1999 theo Tổng điều tra dân số năm 1999 là 24.513 người,[1] mật độ đạt 3.903 người/km². Tuy nhiên, theo số liệu trong Nghị định số 64/1999/NĐ-CP, năm 1999 phường Bình Khánh có 24. 820 nhân khẩu[2].

Phường Bình Khánh được thành lập vào tháng 8 năm 1999 trên cơ sở 628,80 ha diện tích tự nhiên và 24. 820 nhân khẩu của phường Bình Đức (gồm khóm Bình Thới 1, 2, 3 và khóm Bình Chánh 1, 2, 3, 4, 5).[2]

0771--b-nh-kh-nh-long-xuy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)