User Tools

Site Tools


0773--danh-s-ch-chuy-n-l-u-di-n-c-a-christina-aguilerala-gi

Năm Tên Thời gian Số buổi
biểu diễn 2001/2002 Christina Aguilera: In Concert 1 tháng 7 năm 2000 – 1 tháng 2 năm 2001 (Toàn cầu)
68
Chuyến lưu diễn đầu tiên, quảng bá cho album Christina AguileraMi Reflejo. 2003 Justified/Stripped Tour 4 tháng 6 năm 2003 – 2 tháng 9 năm 2003 (Bắc Mỹ)
45
Chuyến lưu diễn thứ hai, quảng bá cho album Stripped. Đi cùng Justin Timberlake 2003 Stripped World Tour 22 tháng 9 năm 2003 – 17 tháng 12 năm 2003 (Toàn cầu)
48
Chuyến lưu diễn thứ ba, quảng bá cho album Stripped. 2006/2007 Back to Basics Tour 17 tháng 11 năm 2006 – 27 tháng 7 năm 2007 (Toàn cầu)
82

Chuyến lưu diễn thứ tư, quảng bá cho album Back to Basics.

0773--danh-s-ch-chuy-n-l-u-di-n-c-a-christina-aguilerala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)