User Tools

Site Tools


0781--b-n-t-t-ch-cla-gi

Bản đồ tự tổ chức (Self-organizing map), một loại mạng nơ-ron nhân tạo trong ngành học máy.

0781--b-n-t-t-ch-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)